MailFórum OIS regionu Český Krumlov

Na základě § 8 Vyhlášky č. 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., a ČSN 73 6221 „Prohlídky mostů pozemních komunikací“, byla v pravidelném intervalu provedena oprávněnou osobou Hlavní mostní prohlídka.

Na základě této prohlídky bylo konstatováno zhoršení stavebního stavu spodní stavby mostu na stupeň V - špatný (předtím stupeň IV - uspokojivý) a nosné konstrukce mostu na stupeň VI - velmi špatný (předtím stupeň V – špatný). Proto dochází podle ČSN 73 6222 ke snížení zatížitelnosti mostu takto:

normální zatížitelnost Vn = 4 tuny (původně 17 tun)

výhradní zatížitelnost Vr = 6 tun (původně 27 tun)

Na základě § 31 Vyhlášky č. 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., bude na mostě oboustranně osazeno svislé dopravní značení:

B13 – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez – 4 t.

E5 – Celková hmotnost ve znění „Jediné vozidlo 6 t“.

 

§ 8

Prohlídky mostních objektů

(1) Prohlídky mostů se dělí na běžné, hlavní, kontrolní a mimořádné.

(2) Prohlídky mostních objektů zabezpečuje jejich vlastník nebo správce. Povinnost výkonu prohlídek trvá i v době dočasného vyloučení mostu z provozu nebo před jeho znovuuvedením do provozu.

(3) Rozsah a způsob provádění prohlídek mostních objektů, jejich intervaly, vedení záznamu o nich a další podrobnosti jsou uvedeny v doporučené ČSN 73 6221.

(4) Při zjištění havarijního stavu mostu musí být neodkladně provedena opatření nutná k zajištění bezpečnosti provozu, zejména uzavření mostu a vyznačení objížďky, prozatímní oprava poškozeného místa apod.

§ 31

Zatížitelnost mostů

(1) Stanovení zatížitelnosti mostů, případně její vyznačení na mostech zabezpečuje vlastník nebo správce mostu.

(2) U všech stávajících mostů na komunikacích se stanoví zatížitelnosti podle závazné ČSN 73 6222; při nižší zatížitelnosti (normální, výhradní nebo jednou nápravou) musí být osazeny příslušné dopravní značky.

 

Olga Kneiflová, BBS.
referent public relations

ODDĚLENÍ KANCELÁŘ STAROSTY
Městský úřad Český Krumlov
Nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 380 766 121 | GSM: +420 608 762 403 | Fax: +420 380 766 101