Občan > Aktuality > 2012

V květnu bude zahájena rekonstrukce lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti

aktualizováno 24.04.2012

Termín zahájení rekonstrukce lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti byl stanoven na středu 2. května 2012. Město Český Krumlov (investor rekonstrukce) získalo potřebné souhlasné stanovisko ROP NUTS II Jihozápad (poskytovatel dotace) k navrhované změně technického řešení v části organizace výstavby rekonstrukce lávky přes Vltavu a ve vypsaném výběrovém řízení na zhotovitele montážní a pracovní plošiny vybralo vítěze. Město získalo rovněž kladné stanovisko poskytovatele dotace s provedením zajištění spodní stavby lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici. Práce na lávce v Široké ulici navážou na rekonstrukci lávky přes Vltavu.

Nové technické řešení rekonstrukce lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti umožní při organizování výstavby zkrácení prací z původních 6 měsíců na 14 až 16 týdnů. Rekonstrukce bude probíhat ve třech fázích. Nejprve bude připraven pracovní prostor pro práci na lávce a bude zbudována montážní plošina a pracovní plošina (se založením v korytu řeky), poté dojde k odstranění stávající lávky a následně bude osazena lávka nová. Termín zahájení rekonstrukce byl stanoven na základě zvážení všech rizik. V případě pozdějšího zahájení hrozila obtížnější koordinace prací s probíhající rekonstrukcí jezu Jelení lávka a zahájenými pracemi na projektu tzv. Horských zahrad v podzámčí Státního hradu a zámku Český Krumlov. Pozdější zahájení stavby nebylo možné také z důvodu schváleného termínu dokončení rekonstrukce, na který je vázáno čerpání dotace. V neposlední řadě by při posunutí termínu odstavení a výměna plynového potrubí přes řeku Vltavu vycházely již na topnou sezonu. Předpokládaný harmonogram prací je následující:

  • od zahájení do konce května 2012 - výstavba plošin, odstrojení lávky a její demontáž a odvoz;
  • červen 2012 - práce na úložných prazích a závěrných zídkách, oprava podpěr;
  • červenec 2012 - montáž a osazení ložisek a ocelové konstrukce, montáž dřevěné konstrukce, osazení inženýrských sítí na novou lávku, demontáž plošin, úpravy předpolí lávky;
  • srpen 2012 - dokončovací práce vč. předání stavby.

Z důvodu pohybu těžké techniky v místě rekonstrukce při budování plošin a při následném odstraňování staré ocelové konstrukce, bude lávka přes Vltavu u mostu Na Plášti uzavřena po celou dobu prací, tj. od počátku května přibližně do poloviny srpna 2012. Náhradní trasa pro pěší povede ulicemi Dlouhá a Radniční, přes Lazebnický most a dále na Latrán, po Zámeckých schodech přes I. nádvoří zámku k objektu "Nemocnice" a úzkou uličkou na ulici Hradní, která vede k lávce v Jelení zahradě před mostem Na Plášti u parkoviště P1, a zpět. Průchod pod mostem Na Plášti a Rybářskou ulicí bude chodcům při dodržení zvýšené opatrnosti s omezením umožněn.

Rekonstrukce lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici, která byla zahájena v prosinci roku 2011, bude navazovat na rekonstrukci lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti. Veškeré práce potrvají přibližně 9 týdnů, a to dle následujícího harmonogramu:

  • 1. až 3. týden - zajištění spodní stavby;
  • 4. až 6. týden - odbourání betonových bloků v patě opěr, údržba inženýrských sítí, osazení ložisek a ocelové konstrukce;
  • 7. až 9. týden - montáž dřevěné konstrukce, úprava předpolí, dokončovací práce vč. předání stavby.

V současné době je v místě nové lávky osazeno provizorní přemostění, jež umožňuje přístup na Ostrov z ulice Široká. V souvislosti s opravou spodní stavby lávky bude provizorní lávka u mlýna v Široké ulici odstraněna. Přesný termín zahájení rekonstrukce, vč. termínu odstranění provizorní lávky, bude veřejnosti v předstihu oznámen. Náhradní trasa povede ulicemi Dlouhá, Radniční, kolem Hotelu Dvořák přes lávku pro pěší do ulice Na Ostrově a naopak.

Veškeré práce jsou úzce koordinovány tak, aby omezení v dané lokalitě byla co nejmenší a trvala pouze po nezbytně nutnou dobu.

Aktuální informace o průběhu rekonstrukce lávek u mlýna v Široké ulici a u mostu Na Plášti naleznete na www.ckrumlov.cz/lavky.

Další informace o městě Český Krumlov či o aktivitách Městského úřadu Český Krumlov sledujte na webových stránkách www.ckrumlov.cz/obcan.

Na rekonstrukci lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici a lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti získalo město Český Krumlov finanční prostředky ve výši 85 % celkových uznatelných nákladů, a to na základě podané žádosti do 13. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF).

Projekt Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov je spolufinancován Evropskou unií.

 Regionální operační program Jihozápad - logo ROP

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/13.02435