Info servis > MailFórum > Podnikatel > 2008

IPP-CK: Co prinasi novela zivnostenskeho zakona ucinna od 1. cervence 2008

Datum a čas: 8.7.2008 14:50 hod.

Vážení podnikatelé a živnostníci, od 1. července 2008 je účinná novela živnostenského zákona. Živnostenský úřad Městského úřadu Český Krumlov Vám touto cestou shrnuje základní změny tohoto zákona.

nově se vymezuje pojem bezúhonnosti - jako důvod pro ztrátu bezúhonnosti se vypouští odsouzení pro nedbalostní trestné činy související s předmětem podnikání
výpis z Rejstříku trestů si živnostenský úřad opatřuje sám elektronickou cestou - klient ho k ohlášení živnosti či žádosti o koncesi nedokládá
ruší se provozování živnosti průmyslovým způsobem - v našem správní obvodu se týká pouze jediného subjektu
podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění výpisem z živnostenského rejstříku, který obsahuje náležitosti předepsané zákonem - má charakter veřejné listiny, nahrazuje dřívější živnostenské listy či koncesní listiny
odpovědný zástupce je nově oprávněn vykonávat svou funkci až pro 4 podnikatele - dosud to bylo pro 2 podnikatele
upřesňuje se výčet prostor, které jsou dle živnostenského zákona považovány za provozovnu - nově se vymezuje pojem "mobilní provozovna" (= provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobou delší než 3 měsíce), za provozovnu je považován i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží či poskytování služeb
u mobilních provozoven je povinností provozovatele prokázat oprávněnost jejich umístění na určitém místě (nájemní smlouva, smlouva o podnájmu, smlouva o užívání, souhlas vlastníka, spoluvlastníka, správce nemovitosti atd.)
mobilní provozovny ani automaty se nezapisují do živnostenského rejstříku => podnikatel neoznamuje zahájení ani ukončení činnosti v těchto provozovnách živnostenskému úřadu
zůstává povinností podnikatele oznámit předem živnostenskému úřadu zahájení či ukončení činnosti ve "stabilních" provozovnách - tyto se zapisují do živnostenského rejstříku, na rozdíl od minulosti není stanovena přesná lhůta k podání oznámení, zákon uvádí, že tak musí provozovatel učinit předem
nově se zavádí jedna živnost volná nazvaná "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" - pro získání živnostenského oprávnění k výkonu činností, které jsou do ní zařazeny, není vyžadováno prokázání odborné ani jiné kvalifikace, ohlašovatel musí splnit jen všeobecné podmínky provozování živnosti (věk 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost), živnost volná a jejích 80 oborů jsou uvedeny v příloze č. 4 k živnostenskému zákonu, podnikatel je oprávněn k provozování všech činností, které náležejí do živnosti volné bez ohledu na ohlášené obory činností
nově je stanoveno, že podnikatel může přerušit provozování živnosti na dobu dle svého uvážení, tzn. i na dobu delší než 2 roky, jako tomu bylo dosud, musí však uvést konkrétní datum konce přerušení, toto datum může být kdykoliv ohlášením změny upraveno dle konkrétních podmínek podnikatele, provozování živnosti může být kdykoliv po předchozím ohlášení živnostenskému úřadu obnoveno, nelze přerušovat provozování živnosti zpětně
vypouští se povinnost podnikatele mít v provozovně pro účely kontroly průkaz živnostenského oprávnění
zásadně se mění příslušnost živnostenských úřadů pro podání klientů - počínaje 1. 7. 2008 může podnikatel ohlásit živnost, podat žádost o koncesi či ohlásit různé změny na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu v ČR, dochází také k rozšíření míst, jejichž prostřednictvím lze ohlásit živnost či učinit podání podle živnostenského zákona, o kontaktní místa veřejné správy (Czech POINT)
je stanovena povinnost předkládat ohlášení živnosti či žádost o vydání koncese na jednotném registračním formuláři vydaném MPO, a to v listinné či elektronické podobě
lhůta pro zápis do Registru živnostenského podnikání je nově stanovena do 5 kalendářních dní ode dne doručení bezvadného ohlášení
nová právní úprava ruší povinnost podnikatele oznamovat živnostenskému úřadu změnu údajů, pokud již tyto změny byly zapsány v obchodním rejstříku - tyto změny promítne ŽÚ do RŽP sám na základě informace z obchodního rejstříku, týká se v převážné většině právnických osob
zůstává zachována povinnost podnikatelů oznamovat do 15 dnů všechny ostatní změny a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti - týká se hlavně fyzických osob, jedná se např. o změny příjmení, trvalého pobytu či pobytu cizinců
zahraniční fyzické osoby, jejichž oprávnění provozovat živnost je vázáno na povolení pobytu na území ČR, jsou povinny, pokud hodlají pokračovat v provozování živnosti po době, na kterou jim byl pobyt povolen, doložit k oznámení změny nové povolení k pobytu - pokud tak neučiní, nebude si ŽÚ sám u Cizinecké policie ověřovat, zda jim byl pobyt na území ČR povolen, ale vyzve cizince, aby mu doklad ve lhůtě 30 dnů doložil, pokud nebude doklad v této lhůtě doložen, živnostenské oprávnění posledním dnem této lhůty ze zákona zaniká
v řízení o zrušení či pozastavení provozování živnosti z moci úřední nebo uložení pokuty se místní příslušnost živnostenského úřadu určuje podle správního řádu (podle místa podnikání u FO, podle sídla u PO, v některých případech jako např. u neoprávněného podnikání či neoznačení provozovny podle místa činnosti)
veřejnými se stávají všechny údaje živnostenského rejstříku s výjimkou rodného čísla a pokut včetně sankčních opatření uložených subjektu, které živnostenský úřad sděluje pouze podnikateli a v případech stanovených zvláštními právními předpisy
ruší se ustanovení, které umožňovalo kontrolovat označení provozovny také územním finančním orgánům a celním úřadům
do živnostenského zákona se nově zavádí hmotněprávní úprava přestupků - použije se výhradně na případy, kdy se porušení zákona dopustí fyzická osoba, která není podnikatelem, při ukládání sankce se postupuje podle přestupkového zákona
novelizované ustanovení § 62 živnostenského zákona se použije na správní delikty podnikatelů fyzických i právnických osob - pokuta se nově ukládá vždy, živnostenský úřad nemá možnost v rámci své úvahy dospět k závěru, že pokutu neuloží, ale je povinen ji uložit - to bude pro řadu klientů nepříjemným překvapením
fyzická či právnická osoba může prokázat, že vynaložila veškeré úsilí k tomu, aby porušení zákona zabránila - pak za správní delikt neodpovídá
výrazně se mění správní poplatky vybírané za různé úkony:
- dosud se platilo při každém ohlášení živnosti 1000,- Kč a při podání žádosti o koncesi 2000,- Kč, nyní zaplatí klient při ohlášení živnosti či podání žádosti o koncesi jednotných 1000,- Kč pouze při prvním vstupu do živnostenského podnikání
- pokud bude podnikatel v průběhu podnikání ohlašovat další živnost či podávat žádost o koncesi, zaplatí pouze 500,- Kč
- změna oboru v rámci živnosti volné bude zadarmo
- pokud bude současně ohlašovat více živností či podávat více žádostí o koncesi, vybere se poplatek pouze jednou
- za vydání výpisu z ŽR po provedení oznámené změny zaplatí 100,-, za vydání úplného či částečného výpisu z ŽR na žádost zaplatí 20,- za každou i započatou stránku

Jitka Augustinová
tisková mluvčí

kancelář starosty
město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 766 121
GSM: 602 491 448
e-mail: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum