Info servis > MailFórum > Občan > 2010

IVS-CK: Informace pro volice v Ceskem Krumlove

Datum a čas: 21.4.2010 10:57 hod.

Městský úřad Český Krumlov oznamuje všem oprávněným voličům, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční na území České republiky ve dnech
28. a 29. května 2010.
Voliči, kteří se v době konání voleb nebudou zdržovat na území volebního okrsku podle svého trvalého pobytu, mohou požádat o vydání voličského průkazu osobně nebo písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj.
do 21. května 2010, Městskému úřadu v Českém Krumlově v budově Kaplická 439, na oddělení evidence obyvatel, 1. patro, číslo dveří 114.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do zvláštního seznamu ve všech volebních okrscích na území
celé republiky i v jakémkoli zvláštním okrsku v zahraničí.
Obecní úřad předá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 13. května 2010, voličský průkaz voliči buď osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle na požadovanou adresu. Konec lhůty pro osobní předání voličského průkazu je 26. května 2010.
Voliči, kteří mají plánovaný pobyt v nemocnici, lázních či obdobném zdravotnickém nebo rekreačním zařízení, mohou též využít voličský průkaz k uplatnění volebního práva v místě jejich aktuálního pobytu.
Těm voličům, kteří budou v době konání voleb hospitalizováni v Okresní nemocnici
v Českém Krumlově, bude umožněno volit do přenosné volební schránky na základě zápisu
do zvláštního seznamu voličů po nahlášení správy nemocnice nebo po předložení voličského průkazu.
Z důvodů zabezpečení včasného a správného dodání hlasovacích lístků vyzýváme voliče,
aby si zkontrolovali jmenovky na svých poštovních schránkách a tyto případně doplnili nebo aktuálně upravili.
Voliči, kteří mají adresu trvalého pobytu na úřední adrese (Český Krumlov, náměstí Svornosti 1), budou mít hlasovací lístky připraveny k převzetí na služebně Městské policie v budově radnice.
Dále vyzýváme voliče, aby si zkontrolovali platnost svých občanských průkazů, neboť bez platných dokladů nebude voliči umožněno volit. Volit lze i po předložení platného cestovního, diplomatického nebo služebního pasu České republiky nebo cestovního průkazu.
Další informace týkající se voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky lze získat
na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz nebo na Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Český Krumlov.
V květnovém vydání Zpravodaje budou zveřejněny informace o místě a době konání voleb v Českém Krumlově a budou uvedena sídla okrskových volebních komisí a vymezených území, jež do nich náleží.Blanka Fenigbauerová
Evidence obyvatel

Odbor vnitřních věcí
Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
tel.: 420 380 766 203
Fax: 420 380 766 810
e-mail: blanka.fenigbauerova@mu.ckrumlov.cz
http://www.ckrumlov.cz/obcan

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum