Katalog produktů a služeb > Provozovny > Český Krumlov > Organizace založené městem > Rozpočtové organizace

Základní škola Za Nádražím

Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov

Za Nádražím 222
38101 Český Krumlov
Kontakt: Mgr. Ivana Severová

Telefon: +420 380 711 296
Mobil: +420 602 165 588

E-mail: zsnadrazi@zsnadrazi.cz
WWW: www.zsnadrazi.cz

Poloha: Český Krumlov

Jazyková vybavenost: CZ, DE, EN, FR, RU


Základní škola Za Nádražím

Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov

Zřizovatel :
Městský úřad Český Krumlov

Základní škola je právním subjektem a hospodaří jako příspěvková organizace podle vyhlášky ministerstva financí č. 205/91 Sb. Součástí školy jako subjektu je i školní družina a školní jídelna.

Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým.
Na prvním i na druhém stupni se vyučuje podle učebních plánů vzdělávacího programu Základní škola, dokument č.j. 16847/96-2.

Nemovitý majetek je majetkem města Český Krumlov a škola ho má bezúplatně pronajat pro svou činnost. Základní škola je postavena jako pavilónová sídlištní škola na sídlišti Za Nádražím. Skládá se ze 7 pavilonů - bloků: pavilon učební 10 tříd, pavilon učební 12 tříd, pavilon učební 6 tříd, pavilon jídelny a školní družiny 5 tříd, pavilon tělocvičen, pavilon šaten, pavilon dílen.
Škola má celkem 35 učeben včetně deseti specializovaných odborných učeben. Celkový počet kabinetů je 25.
Tělesná výchova je zajišťována ve dvou tělocvičnách. Velká tělocvična, která má plochu 500 m2, má palubovou podlahu, vybudovanou v roce 1992. Malá tělocvična má plochu 190 m2. Obě tělocvičny mají standardní vybavení. Jsou přizpůsobeny pro výuku ve třídách pro rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na volejbal. Škola má i dvě venkovní hřiště. Velké, s prašným povrchem, 2052 m2 a hřiště s asfaltovým povrchem 850 m2. Asfaltové hřiště slouží také jako hřiště dopravní.
Školní družina má 5 oddělení s dostatečným zázemím.
Školní jídelna má celkovou kapacitu 1000 strávníků. Je vybavena výpočetní technikou na zpracování dat a kontrolou odběru jídel pomocí kreditních karet a snímačů.


Školní vzdělávací program

Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov

Pracujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu nazvaného „Já v naší škole“.

Výuka kromě běžných tříd probíhá v odborných učebnách fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy a praktických činností, třech učebnách vybavených počítači s tiskárnou, skenerem a dataprojektorem, dvou tělocvičnách se zázemím, na moderním školním hřišti s tartanovým povrchem a na pobytové školní zahradě. Pro výtvarnou výchovu je zprovozněna keramická pec. Ke škole patří i areál školní jídelny a školní družiny s pěti odděleními a školním klubem.


Cizí jazyky

Škola podporuje výuku cizích jazyků. Kromě povinného anglického jazyka od 3. třídy, nabízíme od 8. ročníku možnost výuky německého, francouzského nebo ruského jazyka. Výuce napomáhá i spolupráce s německou školou v partnerském městě Hauzenbergu. V loňském roce se naše škola zařadila do sítě partnerských center ELEC (Evropské centrum jazykových zkoušek). V úzké spolupráci s ELEC tak nabízíme žákům jedinečnou možnost absolvovat jazykovou přípravu zakončenou prestižními mezinárodně uznávanými zkouškami Cambridge English a ÖSD.


Volnočasové aktivity

Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov

Již dlouhou dobu je škola zaměřena na práci s dětmi ve volejbalu. V září r. 2012 jsme obdrželi certifikát opravňující užívat titul Partnerská škola ČVS.

Naše škola pořádá každoročně týdenní lyžařské kurzy pro žáky 7. ročníků. Naši třeťáci a čtvrťáci docházejí pravidelně na kurzy plavání do bazénu. Pravidelně se účastníme i sportovních akcí pořádaných Asociací sportů pro všechny.

Každoročně nabízíme žákům pestrou nabídku kroužků s různým zaměřením (sportovní, výtvarné, hudební a další). Aktuální nabídka se nachází na webových stránkách školy.


Školní parlament, adopce, partnerství

Školní parlament

V naší škole pracuje od roku 2000 Školní parlament, který je složen ze zástupců 5. až 9. ročníků. Školní parlament vykazuje bohatou činnost, pomáhá organizovat školní i mimoškolní akce a podílí se i na dlouhodobých projektech.

Adopce

V únoru roku 2004 "adoptovali" pedagogové naší školy Carolyne Wanjiku Mwangi z Keni, narozenou roku 1996. Po celou dobu školní docházky dosahuje dívka velmi dobrých výsledků. Od roku 2010 studuje na střední škole. Jejím snem je stát se lékařkou.

V únoru 2006 adoptovali i žáci prostřednictvím školního parlamentu chlapečka Briana Omondiho Ojwang z Kisumu v Keni, narozeného v roce 2000.

Partnerství prvních a devátých tříd

V každém školním roce se o nejmladší žáky naší školy starají ti nejstarší. Každá devátá třída má na starost tu svou první. Deváťáci prvňákům nejen pomáhají, ale uskutečňují spolu spoustu společných akcí. Začíná to uvítáním v první školní den, prohlídkou školy, pokračuje prvními krůčky v počítačové učebně, pouštěním draků, Mikulášem, vánoční nadílkou a celou řadou dalších společných aktivit. Ti malí v nich vidí velké vzory, ti velcí se v těchto chvílích stávají opravdovými ochraniteli a pomocníky. Loučení na konci školního roku bývá vždy smutné.


Vybavení školy

Celá naše škola se může pyšnit výborným počítačovým vybavením. Kromě třech počítačových učeben, najdeme PC v každé třídě prvního stupně, v každé odborné učebně a pro učitele také v kabinetech. Velkou pomocí jsou interaktivní tabule na prvním stupni a v odborných učebnách a nově také interaktivní dataprojektory s bílými tabulemi. V jedné třídě osmého ročníku jsme začali realizovat projekt 1:1 (tj. jeden počítač na jednoho žáka), to znamená, že každý žák této třídy má ze školy pro potřeby výuky trvale zapůjčený výkonný netbook, má k dispozici výukové programy a připojení ke školní síti a k internetu. Tyto počítače využívají žáci jak přímo při vyučování, tak při domácí přípravě a spolupráci na různých projektech. Celá škola je propojena kvalitní školní počítačovou sítí s internetem. Většina školy je pokryta zabezpečeným bezdrátovým signálem WiFi, takže mohou být on-line žáci i učitelé, Kompletní bezdrátové pokrytí by mělo v dohledné době poskytnout dokonalý servis. Žáci mají možnost využívat i další moderní digitální techniku jako digitální fotoaparát, digitální kameru, dataprojektory, síťové tiskárny a podobně.


Rodiče a škola

Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov

Příprava pro vstup do první třídy

Budoucím prvňáčkům a jejich rodičům každoročně připravujeme cyklus setkání pod vedením zkušených pedagogů. Je vyhrazen jak společným činnostem dětí a rodičů, tak oddělené práci. Během setkávání se děti s paní učitelkou zaměří na procvičování všech oblastí školní zralosti (grafomotorika, matematické představy, myšlení a řeč, sluchové a zrakové vnímání, pravolevá a prostorová představivost). Rodiče tak získají jedinečnou příležitost seznámit se s budoucími učiteli a spojením obou pohledů na dítě mu pomohou připravit snadnější vstup do školy.

Školní družina a školní klub

Činnost školní družiny je určena pro žáky prvního stupně ZŠ a probíhá v pěti odděleních. Zajišťuje péči dětem zaměstnaných rodičů a nabízí jim činnosti v době mimo vyučování. Snaží se o aktivní trávení jejich volného času a využívá k tomu spontánní i organizovanou činnost, aktivity rekreační, odpočinkové, zájmové a částečně přípravu na vyučování. Tradicí se stala návštěva různých divadelních společností a pořádání šou ke Dni dětí. V září probíhá zápis do zájmových kroužků.

Školní klub je již několikátým rokem otevřen pro volnočasové aktivity žáků druhého stupně. Na své si přijdou jak počítačoví nadšenci tak i sportovci, výtvarníci nebo hudebníci.

Pravidelné a tradiční akce

Mezi pravidelné patří na naší škole již řada zaběhnutých či obnovených akcí, kterých se účastní naši žáci. Některé jsou určeny pro všechny ročníky, jiné jsou rozděleny podle 1. a 2. stupně a další jsou určeny pro konkrétní ročník nebo třídy. Den zaměřený na určitou oblast, Vánoční jarmark, Velikonoční dílny, Rozbal to, Karneval, Atletická olympiáda pro 1. a 2. stupeň, Akademie 9. tříd, Volejbalová klání, Matematický kos, Školní snění pro 4. ročníky, Parládio, Den dětí a další.

Rodiče a škola

Škola úzce spolupracuje s rodiči. Rodiče se mohou zapojovat do všech akcí pořádaných školou – jakákoliv pomoc je vždy vítána. Pro materiální zajištění volnočasových a zájmových aktivit je zřízen Fond rodičů. Každý rok se pravidelně vybírá jednotná částka na rodinu. Z těchto peněz jsou hrazeny odměny pro žáky za účast a umístění v soutěžích pořádaných školou, za dobrou práci pro třídní kolektiv, za účast a reprezentaci školy v okresních a krajských kolech soutěží a olympiád. Také je přispíváno na školní akce – Zátoň 1, Zátoň 2, Den dětí, Karneval, sportovní turnaje, vánoční a velikonoční dílny, soutěže, olympiády a na materiální zabezpečení zájmových kroužků. Na základě splnění kritérií partnerské komunikace a přátelské spolupráce mezi školou a rodiči, získala škola v minulém roce certifikát pro značku Rodiče vítáni.