Katalog produktů a služeb > Provozovny > Český Krumlov > Školy

Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov

Logo - SUPŠ Anežky České, Český Krumlov

Tavírna109
381 01  Český Krumlov
Kontakt: Ing. Romana Roušalová

Telefon: +420 380 711 417
Fax: +420 380 711 417

E-mail: sups@supsck.cz
WWW: www.supsck.cz

Poloha: Český Krumlov

Český Krumlov, který byl v r. 1992 zařazen do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, je městem se staletou uměleckou a kulturní tradicí. Proto právě zde vznikla myšlenka na zřízení střední školy, která by byla zaměřena na umělecká řemesla a stavební obnovu památek.

Její patronkou se stala symbolicky sv. Anežka z rodu Přemyslovců, žena se všestranným rozhledem, která podporovala umění a vzdělanost.

SUPŠ byla po vypracování projektu zařazena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do sítě státních škol v roce 1991.


Současnost školy

Nové výukové prostory školy

Výuka na SUPŠ sv. Anežky probíhá formou čtyřletého denního studia. Dosaženým stupněm je střední vzdělání s maturitní zkouškou z českého jazyka, anglického nebo německého jazyka, dějin výtvarné kultury a z praktické a teoretické části příslušného studijního oboru.

Na všech oborech je kladen důraz na rozvíjení individuálních schopností a praktických dovedností žáků, s důrazem na osvojení tradičních i moderních technologických postupů. Vzhledem k důrazu, který je kladen na zvládnutí klasických technologických postupů a značný počet prací z oblasti kopií a replik uměleckořemeslných předmětů, jsou absolventi připraveni na práci také v oblasti restaurování památek. Výuka je doplňována širokým výtvarným základem včetně grafické práce s počítačem.

Absolventi se jako vysoce kvalifikovaní odborníci uplatní buď samostatně nebo v realizačních týmech zabývajících se uměleckořemeslnou výrobou, v malých provozech a dílnách, v propagačních, grafických a reklamních studiích, galeriích, muzeích, divadlech a řadě dalších institucí.

Absolventi všech oborů jsou dobře připraveni k pokračování ve studiu na všech typech škol s uměleckým zaměřením (AVU, UMPRUM, FAMU, FAVU, pedagogické fakulty, vyšší odborné školy) a na vysokých školách humanitně zaměřených.

V roce 2000 byla SUPŠ sv. Anežky vybrána a zařazena do asociace škol přidružených k UNESCO.


Dny otevřených dveří

Termín Od - Do
25.09.2008   (Čt) 12:00 - 16:00
02.10.2008   (Čt) 12:00 - 16:00
09.10.2008   (Čt) 12:00 - 16:00

Dny otevřených dveří Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České
(Český Krumlov,Tavírna 109)


Příjímání ke studiu

Budova školy, archiv OIS, 1591b

Ředitelka Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České, Český Krumlov, Tavírna 109 vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2009/2010 a stanovuje následující obory vzdělání v denní formě vzdělávání a předpokládaný počet přijímaných uchazečů :

82-41-M/058 - Kamenosochařství - 8
82-41-M/008 - Propagační výtvarnictví – výstavnictví - 13
82-41-M/003 - Scénická technika - 13
82-41-M/002 - Užitá fotografie a média - 12
82-41-M/001 - Užitá malba - 13
82-41-M/037 - Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - 10

Pro 1. kolo přijímacího řízení stanovuje ředitelka školy tyto termíny pro konání přijímací zkoušky :

Termín bude upřesněn (pravděpodobně 5. a 6. ledna 2009).

Další informace na domácích stránkách školy.


Výtvarné zpracování keramiky

Studium se dotýká problematiky historické keramiky, kopií funkčních a stavebně zdobných prvků a historických technologií. Je zaměřeno na potřeby práce budoucího absolventa školy v malých dílnách a provozech. Předpokládá dokonalé zvládnutí tradičních řemeslných a technologických postojů.


Kamenosochařství

Ilustrační foto, Práce studentů, archiv OIS 1371b, foto Libor Sváček

Studium je směřováno k osvojení si kamenosochařského řemesla, reprodukčních technik a technologických postupů včetně restaurátorských. Absolvent je připraven k samostatné kamenosochařské práci a restaurování kamenných plastik a architektonických prvků.


Užitá malba

Obor se zabývá realizacemi vlastních studentských návrhů v nejrůznějších technikách a materiálech. Dále se specializuje na studium klasických malířských metod,technologií a receptur a monumentálních malířských technik ( mozaika, sgrafito).


Scénická technika

Obor se zabývá realizacemi vlastních scénických návrhů studentů a zvládnutím klasických technologií a malířských technik. Připravuje absolventy k samostatné práci v oblasti scénického výtvarnictví.


Akce studentů školy