Kiwanis klub Č. Krumlov

Kiwanis klub Český Krumlov


.. Předcházející

Kiwanis club Český Krumlov byl založen 11.6.2001 a zaregistrován u MV k datu 3.12.2001.
Zakladatelským a sponzorujícím klubem byl Kiwanis klub České Budějovice.
Klub má v současnosti 16 členů. Klub se schází pravidelně každý měsíc (mimo července a srpna) první čtvrtek v 19,00 v Restauraci U písaře Jana v Horní ulici.
Kontaktní adresa : Kiwanis klub Český Krumlov, Zámek 57, 381 01 Český Krumlov
Email: kiwanis-klub@ckrumlov.cz, fax : +420 380 704 619, tel +420 704 614, www.kiwanis.ckrumlov.cz

Prezidenti klubu : Martin Hák (2001-2003), Tibor Horváth (2003-2004), Libor Frýba (2004-2005)

Současné předsednictvo klubu: prezident - Ing. Tibor Horváth, viceprezident - Mgr. Zdena Flašková, bývalý prezident - Mgr. Martin Hák, sektretář - Mgr. Lubor Mrázek, pokladník - Libor Frýba. Revizor účtu - Mgr. Petr Tvrzník

Od roku 2004 používá klub transparentní účet u eBanky číslo účtu 586869052/2400 (k nahlédnutí na zde)

..ROK 2001

Prezident Kiwanis International Brian Cunat s doprovodem při prohlídce barokního divadla zámku Český Krumlov, 16.2.2002, foto: Lubor Mrázek Kiwanis klub Český Krumlov byl založen jako klub smíšený. Byl 18. klubem v ČR. Hlavní náplní práce prvního roku bylo zejména vytvoření funkční struktury klubu, vytipování a příprava strategických projektů, dále pak vyjednání podmínek pro organizaci 36. Evropské konvence, která se později uskutečnila v Č.Krumlově.

V roce 2001 naše město navštívilo postupně mnoho funkcionářů Kiwanis na evropské i celosvětové úrovni. 1.června jme se jako pozorovatelé zúčastnili 34. Evropské konvence v severoitalském městě Salso Magiore Therme.

Oficiální místem pravidelných schůzek klubu byla ustanovena reprezentativní restaurace U písaře Jana v Horní ulici, která je vyhlášena mimo jiné svou kvalitní gastronomií...
Klub měl k 31.12.2001 celkem 25 členů.

Prezident Kiwanis International Brian Cunat (druhý zleva) během návštěvy zámeckých sklepů pod IV. nádvořím. Po jeho pravici manželka Miki, po pravici sekretář Českokrumlovského Kiwanis clubu Ing. Tibor Horváth. Prohlídku vede PhDr. Pavel Slavko. 16.2.2002 , foto: Lubor Mrázek

Klubové projekty 2001:

1. Kiwanis panenka

Projekt "Kiwanis panenka" je převzatý od australských a norských Kiwanis klubů. Kiwanis kluby přicházejí s nápadem, ze začátku sponzorují materiál a různé dobrovolné subjekty (učenky, obyvatelé pečovatelských domů, domovů důchodců apod.) šijí jednoduché panenky z bílé bavlněné látky, které jsou rozdávány každému dítěti na dětském oddělení nemocnic.

..

Panenka slouží v na dětských odděleních jako terapeutická pomůcka. Dítě na panence, spíše než na sobě, ukáže co ho bolí nebo lékař na ní demonstruje, jak bude dítě léčit. Dítě se tak zbavuje nejen strachu ze zákroku, ale také dostává hračku, kterou si během pobytu v nemocnici může jakkoliv pomalovat a nazdobit. Dítě je tedy zabaveno tvořivou činností, která ho také zbavuje zbytečného stresu. Panenka dítěti zůstává i po odchodu z nemocnice.

..

Tento projekt zahájily v ČR Kiwanis kluby v Ústí nad Labem a Luna Louny. Zanedlouho se však rozšířil i do ostatních klubů v ČR. Projekt panenka byl prvním projektem Kiwanis klubu Český Krumlov.

..

Sponzoři projektu :
Otavan Třeboň a.s. pobočka Český Krumlov, Silon a.s. Planá nad Lužnicí, Schwan – Stabilo ČR a.s., Libor Frýba Papír Servis České Budějovice, senioři z Domu s pečovatelskou službou Český Krumlov

2. Internet pro děti

Vybavení dětského oddělení českokrumlovské nemocnice počítačem s přístupem na internet. Počítač připojený na internet umožní ne jen naplnění volného času, ale také komunikaci dětí s rodiči a přáteli.
Vybavení poskytla firma Compall - Ing. Jan Pavlín Český Krumlov.

..ROK 2002

..

Rok byl ve znamení příprav 36. Evropské konvence. Dne 1.6.2002 odjela naše početná delegace obytným autobusem společnosti Jihotrans Č.Budějovice na 35. Evropskou konvenci do švýcarského letoviska Montreux. Zde bylo zároveň oficiálně představeno město Český Krumlov, jako pořadatel nadcházející konvence.

.. ..

Klubové projekty 2002:

1. Panenka – pokračování projektu

2. Českokrumlovská nemocnice – nový projekt

Cílem projektu je výzdoba interiéru dětského oddělení a zlepšení estetiky prostorů, kde dlouhodobě pobývají dětští pacienti. Úpravou interiéru vytvořit méně stresující prostředí pro pobyt dětí v nemocnici.V první fázi se jedná o barevné pojetí jednotlivých místností, sladění barevnosti stávajícího zařízení a doplnění o jednotlivé prvky (obrazy).

..

V druhé fázi pořízení doplňků, které by mohly plnit funkci hraček, případně didaktickou. Projekt je realizován ve spolupráci se Střední umělecko-průmyslovou školou sv. Anežky v Českém Krumlově.

..

Na tento projekt byl vypracován grantový projekt, který podpořila Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov, další prostředky byli získány za pomoci benefičních koncertů a vánočního prodeje suvenýrů.
Ohlasy v tisku :
Motýli a medvídci zpříjemňují dětem pobyt v nemocnici, Českokrumlovské listy, 2. května 2003

3. Kosovská škola – nový projekt

V rámci tohoto projektu bylo přepraveno do Kosovských škol pět palet učebních pomůcek pro výuku fyziky, chemie, biologie dále kreslící potřeby, sešity, sportovní pomůcky a náčiní. Základ pomoci tvořil materiál, který darovala obec Zlatá Koruna ze zrušené základní školy. K tomuto základu se doplnily materiály které náš klub získal od sponzorů a dárců (JIP-Papírny Větřní, a.s., Papírservis České Budějovice a další). Ve spolupráci s Výcvikovou základnou mírových sil Český Krumlov a s vojáky 1.česko-slovenského praporu KFOR byl veškerý materiál přepraven do Kosova.

Víceprezident Kiwanis clubu Český Krumlov Pavel Slavko předává za účasti ministrů obrany České a Slovenské republiky upomínkové předměty veliteli 1. Česko-slovenského kontingentu v Kosovu pplk. Ing. Lubomíru Frkovi, foto: Tibor Horváth

Hlavním smyslem projektu bylo pomoci malým vesnickým školám v Kosovu a to zejména v okolí města Podujevo, kde působil společný česko-slovenský kontingent. Spolupráce s vojáky byla oboustranně výhodná. Pro KIWANIS klub bylo výhodné, že měl přímé informace o potřebách v Kosovu, neměl problémy se zabezpečením přepravy a měl informace o tom jak a komu byla pomoc předána. Pro vojáky kontingentu bylo výhodné mít něco, pomocí čeho mohou navázat kontakty, pomocí čeho mohou ovlivňovat postoje místního obyvatelstva.

..

Symbolické předání naší pomoci se uskutečnilo na slavnostním rozloučení s 1.čs praporem před vysláním do mise KFOR za přítomnosti obou prezidentů a ministrů obrany SR a ČR (25.1.200). Zaslané učební pomůcky byly v průběhu dvou měsíců (března a dubna) distribuovány do 13 kosovských škol v okolí Podujeva.

..

V návaznosti na tento projekt se uskutečnila i další akce a to návštěva delegace radnice oblasti Podujevo (okres) do našeho regionu. V rámci této akce se kosovská delegace seznámila s regionem, navštívila město Horní Planá, setkala se zástupci podnikatelů regionu a na závěr se setkala i s členy našeho klubu. Pan starosta Agim Velju srdečně poděkoval za pomoc starostovi Zlaté Koruny a našemu klubu jako symbol poděkování předal plaketu Podujeva.

4. Handicap – nový projekt

Hlavním smyslem projektu bylo zmapování dostupnosti turisticky zajímavých objektů v Českém Krumlově a předložit pohybově handicapovaným návštěvníkům soubor specializovaných informací v elektronické i tištěné podobě.

Skupina handicapovaných návštvěníků s asistenty na I. nádvoří zámku Český Krumlov, foto: Lubor Mrázek

V roce 2002 byla zahájena přípravní fáze projektu – sběr informací a získání finančních prostředků od dárců a prostřednictvím benefičních koncertů, které organizovala firma Unios Tourist Service Český Krumlov.

Průvodce Českým Krumlovem i pro handicapované
Přehled dostupnosti města Český Krumlov pro handicapované

Povodně 2002

Hlavní činnost klubu byla po srpnových povodních orientována na pomoc při likvidaci rozsáhlých škod, získání a přerozdělení finančních prostředků, které byly darovány na konta Kiwanis ČR z celého světa.

Přehled finančních darů:
Prostřednictvím účtu Kiwanis ČR (celkem 4000 USD) od dárců : KC Milwaukee,WI (2000 USD), KC Bradenton, FL (1000 USD), manzelé Mullisovi z KC Bradenton, FL (1000 USD)
Přímý dar klubu Kiwanis Rakousko (1000 EUR), Evropská Federace Kiwanis International (2500 EUR)
Klub měl k 31.12.2002 celkem 15 členů.

Povodňové projekty 2002:

..ROK 2003

V roce 2003 proběhla v Českém Krumlově 36.Evropské konvence Kiwanis, které se zúčastnilo celkem 800 delegátů z celé Evropy, dále hosté z Asie, Severní Ameriky a Filipín.

Konvence probíhala od 30.5.do 1.6., do pořádání a organizování jednotlivých programů se zapojilo mnoho subjektů z města i spádového okolí. Na programu konvence bylo projednání rozpočtu za období 2002/3, volba prezidenta na rok 2004/5, dále pak stanovení nových programů a strategií Kiwanis. Společenská část programu byla ve stylu zámecké garden party.

České kluby se organizačně podílely na konvenci pořádáním historického trhu na 1.zámeckém nádvoří a večerním programem v centru města.

Hlavním projektem roku byl projekt „Cestujeme s handicapem“, pokračovalo se na realizaci projektů „Kiwanis Panenka“ a „Nemocnice“
Klub měl k 31.12.2003 celkem 15 členů.

Klubové projekty 2003:

1. Panenka – pokračování projektu

2. Cestujeme s handicapem – 2. fáze projektu (internetová prezentace a tištěná mapa.

Vrámci 2. fáze projektu byla zpracovaná databáze informací o dostupnosti jednotlivých objektů v Českém Krumlově pro internet , byly zpracované textové a grafické podklady pro tištěnou podobu „Průvodce Českým Krumlovem i pro handicapované“, materiály byly přeloženy do AJ a NJ. Průvodce byl vytištěn ve třech jazykových mutacích v celkovém nákladu 7000 ks a zároveň taktéž uveden na internetu.

Infocentrum Český Krumlov – zápůjčka audioguidu pro individuální prohlídku města, foto: Lubor Mrázek

Projekt byl vybrán k nominaci na ocenění na meznárodní výstavě Holiday World Praha 2004 a oceněn diplomem finalisty na Tourpropag 2004 v Písku

Zámecký informační systém v Českém Krumlově – 1. nádvoří, foto: Lubor Mrázek

3. Českokrumlovská nemocnice - pokračování 1. fáze projektu – příprava pokojů

4. Talent - nový projekt

Smyslem projektu bylo podpořit studijní pobyt vítěze národního kola, studenta Jana Flašára (student Gymnázia Český Krumlov) ve škole mladých astronautů NASA, USA a pomoci prezentovat výsledky tohoto pobytu na veřejnosti. (Příspěvek 10 000Kč)

5. Koncert na podporu povodňových projektů

Benefiční koncert na podporu povodňových projektů, který byl opět organizovaný firmou Unios Tourist Service.

..ROK 2004

Den s handicapem - Den bez bariér, logo Hlavní náplní činnosti klubu je příprava a realizace projektu „Den s Handicapem – den bez bariér“, který se uskuteční 11.9.2004 v Českém Krumlove. V rámci přípravy projektu bylo provedena řada jednání s partery, sponzory a organizacemi zdravotně postižených (viz též Kulatý stůl handicapovaných občanů se zástupci města a veřejnosti 12.2.2004). a postupně vytvořen program a detaily akce. Podrobnější informace o akci najdete na www.ckrumlov.cz/handicap .

.. .. ..

Další klubové projekty 2004:

1. Panenka – pokračování projektu

2. Českokrumlovská nemocnice - dokončování projektu

..Různé, aneb nejen schůzemi a projekty je člověk živ

Významnou úlohu v životě klubu hrají různé společenské akce, setkání s přáteli z Kiwanis klubů ČR a ze světa a nezanedbatelná je i kvalitní gastronomie.

.. .. ..


.. Předcházející

Další informace :

Archiv zpráv Kiwanisu
Den s handicapem, den bez bariér - 11. září 2004
Průvodce Českým Krumlovem i pro handicapované
Přehled dostupnosti města Český Krumlov pro handicapované
www.kiwanis.cz
www.kiwanis.org