Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Český Krumlov > Památky

Kláštery Český Krumlov

..

Klášterní dvůr 97
38101 Český Krumlov
Kontakt: Návštěvnické centrum

Telefon: 380722001
Mobil: +420 725 554 705

E-mail: informace@divadlock.cz
WWW: www.klasteryck.cz

Poloha: Český Krumlov
Typ: Památky

Poloha na mapě


Nabízené služby:

  • Rezervace vstupenek, objednávky
  • Pronájem prostor
  • Občerstvení
  • Prodej turistických suvenýrů

Unikátní trojklášteří, které zaujímá hned druhé místo co do rozlohy po krumlovském zámku, láká širokou veřejnost, zvláště pak rodiny a děti na klášterní život, kulturu, historii a umění daného období a vytváří zajímavý prostor pro poznání a zážitky.AKTUÁLNÍ PROGRAM V KLÁŠTERECH


Nejen stálé expozice, ale bohatý doprovodný program v podobě výstav, koncertů, řemeslných workshopů a dílen či komentovaných prohlídek nabízejí pravidelně českorumlovské kláštery.
Prohlídkový okruh Život a umění v krumlovských klášterech

Termín Od - Do
01.11.2018 - 31.03.2019   (Ne-Čt) 10:00 - 17:00
01.11.2018 - 31.03.2019   (Pá-So) 10:00 - 18:00
01.04.2019 - 31.10.2019   (Po-Ne) 10:00 - 18:00

Středověký klášter - Život a umění v klášteře minoritů Kláštery Český Krumlov - expozice

● ŽIVOT A UMĚNÍ V KLÁŠTEŘE MINORITŮ ●
Tato expozice je umístěna v ambitu a přilehlých prostorech bývalého minoritského kláštera. Přibližuje návštěvníkům historii minoritského řádu, stejně jako stavební vývoj klášterního areálu. Prostřednictvím lunet, má návštěvník možnost seznámit se s životem sv. Františka z Assis,i umístěných na zdech ambitu a doprovodných interaktivních panelech. Součástí ambitu je též kaple sv. Wolfganga, která svou dispozicí vyzývá k představení významné vrcholně a pozdně středověké umělecké produkce úzce spjaté jak hypoteticky, tak prokazatelně s českokrumlovským dvojklášteřím.

Nedílnou součástí je rovněž Einsiedelnská kaple s unikátní kopií černé einsiedelnské madony včetně dochovaných barokních oděvů. Návštěvník se seznámí s historií kultu černých madon, poutního místa v Einsiedelnu a se zvykem převlékání sošky do šatiček. Přilehlé prostory jsou pak věnovány tématům misijních cest minoritů a významným pozdně gotickým kostelům v blízkém okolí Českého Krumlova.

● ŽIVOT A UMĚNÍ V KLÁŠTEŘE KLARISEK ●
Stálá expozice umístěná do bývalých cel kláštera klarisek má návštěvníkovi přiblížit klášterní život středověkých řeholních sester řádu sv. Kláry v dobovém kontextu. Návštěvník se seznámí se životním příběhem sv. Kláry a jejími vazbami na České země prostřednictvím přátelství s královskou dcerou sv. Anežkou, s uměním spojeným s řádem, dobovou zbožností, ale také pronikne do každodennosti řádových sester, které svůj řeholní život trávily v intimní zbožnosti v přísném uzavření před okolním světem.

Interaktivní část expozice návštěvníkovi nabízí v této části meditativní prožití intimní, poklidné a duchovní atmosféry kláštera spojené s možným praktickým vyzkoušením „klášterních“ dovedností (např. malování svíček, senzorické poznávání bylin).

MOŽNO NAVŠTÍVIT S ČESKÝ KRUMLOV CARD


Ceník platný: 01.01.2019 - 31.12.2019

Položka mj cena /mj
rodinné2 dospělí + max. 3 děti do 15 let300 KčProhlídkový okruh Interaktivní expozice lidských dovedností

Termín Od - Do
01.11.2018 - 31.03.2019   (Po-Ne) 10:00 - 18:00
01.04.2019 - 31.10.2019   (Po-Ne) 10:00 - 18:00

Interaktivní expozice lidských dovedností, umu našich předků Interaktivní expozice lidských dovedností, umu našich předků ..

Stálá interaktivní expozice umístěná do areálu kláštera klarisek má návštěvníka seznámit s řemesly, dovednostmi a umem nejen našich předků, ale rovněž přiblížit tradiční znalosti a dovednosti středověkých klášterů. Kláštery byly centrem kultury a vzdělanosti, kde se nejen pěstovaly dovednosti spojené s hospodářskou a zemědělskou činností (kláštery se do značné části musely umět zásobit samy), ale rovněž se týkaly znalostí přírody, jejímu pozorování a pochopení.

Odtud vedla praktická aplikací nabytých znalostí: např. léčitelství pomocí znalostí léčivých bylin, základy hygieny, technické vynálezy, alchymie (prapočátky chemie) a astrologie (prapočátky astronomie). V oblasti kultury a umění to byly především kláštery, kde se od středověku rozvíjela gramotnost a odtud plynoucí produkce knih a rozmanitých textů – klášterní skriptoria často sloužila panovníkům jako kanceláře a v klášterních iluminátorských dílnách vznikaly překrásné rukopisy.

Expozice přitom klade důraz především na hravost, interaktivitu a názornost. Návštěvník si tak může například vyzkoušet práci středověkého písaře či iluminátora, vytisknout své jméno pomocí středověkých štočků, namalovat ornament pomocí šablony, podívat se, jak se skladovaly potraviny, vyrobit vlastní mýdlo nebo namíchat elixír v alchymistické laboratoři.

Půdní expozice nabízí návštěvníkům v unikátním prostředí souboru gotických, renesančních a barokních krovů expozice věnované stavebním řemeslům. Lákadlem je však mysteriózní zpodobnění Tance smrti – Danse macabre. Na půdě je zároveň umístěn i jeden z největších skvostů expozice, a to veliký model historického centra města Český Krumlov.

Součástí této expozice je také Expozice pivovarnictví, která návštěvníka seznámí se středověkým způsobem výroby piva a historií s tímto tématem spjatou.
Od raného středověku se pivo vyrábělo jen v malém a podomácku. První skutečné pivovary vznikaly až později v klášterech. Chmel se pěstoval na klášterních zahradách a pak také na malých klášterních chmelnicích.


Ceník platný: 01.01.2019 - 31.12.2019

Položka mj cena /mj
rodinné2 dospělí + max. 3 děti do 15 let380 KčŘemeslné dílny

Termín Od - Do
01.01.2019 - 31.12.2019   (Po-Ne)

Řemeslné dílny

Cílem této expozice je seznámit návštěvníka s tradičními řemesly, které byly provozovány jak na půdě středověkých klášterů, tak ve středověkých městech. Návštěvník tak má možnost prohlédnout a osahat si autentické vybavení jednotlivých řemeslných dílen, jednotlivé řemeslné výrobky a také si jejich výrobu sám vyzkoušet.

Koncepce této subexpozice je doplňkovou částí celé expozice „Historické umění a řemesla“. Pojednává o tradičních řemeslech, jež byla provozována ve středověkých městech a částečně i klášterech. Součástí této části expozice jsou dílny rozličných řemeslných profesí vybavené replikami výrobních nástrojů, kterými jednotliví řemeslníci vyrábějí tradičním způsobem před zraky návštěvníka různé výrobky.
Oddychové centrum

Termín Od - Do
01.11.2018 - 31.03.2019   (Út-Ne) 10:00 - 18:00
01.04.2019 - 31.10.2019   (Po-Ne) 10:00 - 19:00

Oddychové centrum

Návštěvníkům klášterů je k dispozici oddychové centrum, kde si mohou posedět a odpočinout v interiéru či v letní sezóně na venkovním prostranství. Dopřát si mohou malé občerstvení a ochutnat některý z výrobků upečených v naší klášterní pekárně z dochovaných receptů klášterní kuchařky.
Z historie klášterů


.. .. ..

Rozsáhlý soubor budov klášterního komplexu minoritů a klarisek se rozprostírá na mírných svazích severního meandru řeky Vltavy při východní straně Latránu.

Klášter minoritů byl založen v polovině 14. století držiteli jihočeského panství – Rožmberky. Dvojí konvent bratří a sester řádu sv. Františka založila roku 1350 ovdovělá Kateřina z Rožmberka se svými syny čtyřmi syny Petrem, Joštem, Oldřichem a Janem. Rozhodnutí o založení méně obvyklé monastické formy – podvojného kláštera – je obvykle vysvětlováno snahou Rožmberků o přiblížení se pražskému vzoru a potřebě prestižní ženské monastické instituce. V roce 1357 do kláštera přišli první mniši a o rok později byl vysvěcen klášter sarajevským biskupem Albertem. Klášterní kostel byl vysvěcen ke cti Božího těla a Panny Marie.

V roce 1361 vstoupily do kláštera první řeholní sestry v čele s abatyší Alžbětou z Opavy. Ženský prvek hrál v klášterní kultuře Českého Krumlova ve středověku významnou roli. K minoritům a klariskám v roce 1375 přibyla komunita zbožných laických sester – bekyní, jež přebývaly v objektu sousedícím s konventem klarisek, což dalo základ vzniku unikátnímu souboru – trojklášteří. Rožmberkové kláštery štědře obdarovávali, kromě darů klášteru příslušely výnosy z řady vesnic a dvorů, což svědčí o faktu, že krumlovské kláštery nepatřily v rámci řádu k těm ortodoxním, tedy, že bratři a sestry nebyli zavázáni absolutní chudobou.

Kláštery hrály v pozdně středověkém městě značnou náboženko-sociálně-kulturní roli. Minorité ve středověku vynikali především jako výborní kazatelé a šiřitelé specifických forem zbožnosti reflektujících charakter a životní styl obyvatel středověkých měst, mezi jejichž obyvatele patřili kromě elitní šlechtické a patricijské vrstvy také kupci, ale i drobní řemeslníci, stejně jako lidé na okraji – žebráci, mrzáci a nemocní. Pastorační péče minoritských klášterů se tradičně obracela k širokému spektru městského obyvatelstva a svým působením významně ovlivňovala socializaci pozdně středověkého urbánního veřejného prostoru.

Specifikum krumlovských minoritů spočívalo ve skutečnosti, že pastoraci vykonávali jak pro krumlovské měšťany, tak v sousedních ženských zbožných komunitách (klarisky, bekyně). Z nekrologia krumlovských minoritů vyplývá, že v Krumlově každý rok v den svátku Božího těla byly ukazovány svaté ostatky, jež byly nošeny v procesí od klášterního kostela minoritů k farnímu kostelu sv. Víta a zpět.

Stávající podoba kláštera vychází z několika významných stavebních etap zahrnujících založení kláštera ve 14. století, jeho pozdně gotickou úpravu v období mezi lety 1490 až 1500 (z tohoto období se zachoval unikátní soubor pozdně gotických krovů) a barokní přestavbu probíhající v průběhu 17. a 18. století, která komplexu dala jeho stávající podobu.

Klášter klarisek nepřečkal josefínské reformy a byl zrušen v roce 1782, ironií osudu bylo zrušení i kláštera minoritů přesně po 600 letech od jeho založení v roce 1950. V pohnuté novodobé historii byl krumlovský klášter klarisek a minoritů využíván jako vojenské učiliště, sloužil k ubytování panských úředníků, později zde sídlily různé vzdělávací instituce či se zde skladovaly nejrůznější komodity, což se neblaze podepsalo na stavu objektů. Část z nich byla ještě v 90. letech 20. století využívána k sociálnímu bydlení a před začátkem komplexní revitalizace v roce 2014 byly některé jeho interiéry (především kláštera klarisek) i fasády v dezolátním stavu.

Klášterní areál prošel rozsáhlou revitalizací. Během ní v bývalých klášterních objektech vzniklo moderní kulturně vzdělávací centrum. Českokrumlovské kláštery svým otevřením přibližují široké veřejnosti, zvláště pak dětem, mládeži a rodinám s dětmi klášterní život, kulturu, historii a umění daného období a vytváří zajímavý prostor pro poznání a zážitky.