Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Český Krumlov > Památky

Český Krumlov na seznamu UNESCO

Logo UNESCO

náměstí Svornosti
38101 Český Krumlov
Kontakt: Infocentrum Český Krumlov

Telefon: +420 380 704 622

Poloha: Český Krumlov
Typ: Památky


Český Krumlov je mimořádným architektonickým skvostem, jehož význam potvrzuje zápis města na listinu světového kulturního dědictví UNESCO v roce 1992. Nad meandry řeky Vltavy se vyvinul jedinečný soubor městské zástavby, především ze 16. století, spolu s rozsáhlým areálem hradu a zámku, který je po Pražském hradu druhým největším zámeckým komplexem České republiky.

Historické sídlo rodu Rožmberků zahrnuje řadu zámeckých budov, slavný maškarní sál, unikátní, nedávno zpřístupněné barokní divadlo, zámeckou zahradu s rokokovou fontánou a letohrádek Bellarie s otáčivým hledištěm - dějiště sezonních divadelních představení. Výraznou dominantou města je chrám sv. Víta, cenné dílo jihočeské gotiky.Zařazení do Seznamu světového dědictví UNESCO


Československá republika navrhla v roce 1991 historické centrum Českého Krumlova (dále jen "centrum", nebude-li uvedeno jinak) v rozsahu území městské památkové rezervace k zařazení do Seznamu světového dědictví. Podle jejího názoru centrum splňuje kritéria (i), (ii), (iv) a (v) uvedená v § 24 Operační směrnice pro provádění Úmluvy o ochraně světového dědictví UNESCO ve znění platném v roce 1991:

i.) Památka představuje mistrovské dílo tvůrčího lidského ducha.
ii.) Památka je svědectvím významné vzájemné výměny vlivů během určitého časového období nebo v určité kulturní oblasti na vývoj architektury, monumentálních umění, plánování měst nebo tvorbu krajiny.
iv.) Památka je výjimečným příkladem určitého typu stavby nebo architektonického či technologického souboru nebo krajiny, dokládajícího významné období lidských dějin.
v.) Památka je vynikajícím příkladem tradičního lidského sídla nebo využití území typického pro určitou kulturu (či kultury) .

K těmto kritériím smluvní stát v nominační dokumentaci uvedl:
(ad i.) Historické centrum Českého Krumlova představuje jedinečně dochovaný a vývojově uzavřený městský celek, který nebyl ovlivněn v podstatě novějším vývojem a nebude ani ve výhledu modifikován.
(ad ii.) Českokrumlovský architektonický soubor reprezentuje v neopakovatelném krajinném rámci a složité terénní konfiguraci evropsky jedinečný historický městský celek.
(ad iv.) Historické centrum Českého Krumlova dokládá vysokou úroveň stavební a umělecké činnosti 15. a 16. století. Zachovalo si nejen původní urbanistickou strukturu - parcelaci, hmotovou skladbu, tvar střech, výraz fasád, ale vyznačuje se také bohatstvím původních dispozic, klenutých prostorů a interiérů. Zcela ojedinělé je množství historických detailů tesařských, truhlářských, kovářských, zámečnických a kamenických. Tyto všechny hodnoty spolu s dramatickou konfigurací terénu a přírodním rámcem vytvářejí unikátní celek vysokého účinku.
(ad v.) Soubor českokrumlovských měšťanských domů je ojedinělým dokladem tradičního bydlení z období gotiky, renesance i následných slohových období s dochovanými dispozicemi, konstrukcemi i architektonickými detaily.

ICOMOS (Mezinárodní rada památek a sídel) ve své evaluaci zpracované pro Výbor světového dědictví v roce 1992 uvedl, že historické centrum města Český Krumlov plní Kritérium (iv):
"Český Krumlov je vynikající příklad malého středověkého středoevropského města, které za strukturu a stavby v historickém centru vděčí své ekonomické význačnosti a relativně nerušenému organickému vývoji za více jak pět století. Město Český Krumlov se vyvíjelo v meandrech řeky Vltavy, která vytváří překrásný krajinný rámec. Jeho vývoj v čase je jasně čitelný z jeho budov a jeho urbanistické struktury.
Český Krumlov je nesporně nejlépe zachovalý a nejreprezentativnější živoucí příklad středověkého středoevropského malého města."

Mezivládní výbor pro světové kulturní a přírodní dědictví se na svém 16.zasedání v Santa Fe v roce 1992 s tímto hodnocením ztotožnil a zapsal Historické centrum Českého Krumlova na Seznam světového dědictví (dokument WHC-92/CONF.002/12). Od data zápisu historického centra města Český Krumlov do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví se nezměnilo územní vymezení historického centra ani jeho ochranného pásma. V rámci stavebních změn došlo k posunu v autenticitě některých historických řemeslných detailů, chráněný statek však s p l ň u j e uvedené kritérium č.iv) jako významný příklad architektonického celku.
Charakteristika památkového fondu

1) Památkově chráněná území ve městě Český Krumlov


Mapa památková rezervace, památková zóna, ochranné pásmo

Systém plošné památkové ochrany zahrnuje na území města Český Krumlov městskou památkovou rezervaci Český Krumlov, která je zapsána do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví, její ochranné pásmo a městskou památkovou zónu Plešivec, která se sama nachází uvnitř ochranného pásma městské památkové rezervace.
Památkově chráněné hodnoty chráněných území jsou definovány státem v jejich prohlášení za památkově významné na základě zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a jejich ochrana je zabezpečena právními i administrativními nástroji České republiky.
A) Městská památková rezervace


Mapa městské památkové rezervace

Městská památková rezervace je území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek (viz dále), popřípadě archeologických nálezů. Obecně je památková rezervace koncipována tak, aby umožnila chránit skupinu nemovitých kulturních památek v původní historické skladbě nebo významnou archeologickou lokalitu. Za památkovou rezervaci prohlašuje uvedené území svým nařízením vláda České republiky.

Městská památková rezervace Český Krumlov (historické centrum města, rozloha 519 089 m2, rok prohlášení 1963):
Obecné znaky památkové rezervace naplňuje tím, že se jedná o významný historický urbanistický celek tvořený velkým množstvím nemovitých kulturních památek, dochovanou historickou uliční sítí a parcelací i archeologickými nálezy, který je dokladem hospodářského, sociálního a kulturního života středověké společnosti. Její součástí jsou i národní kulturní památky zámek Český Krumlov (se zámeckou zahradou) a kostel sv. Víta.
B) Městská památková zóna


Mapa městské památkové zóny

Městská památková zóna je stejně jako městská památková rezervace nástrojem územní památkové ochrany, avšak na rozdíl od památkové rezervace není nutně vázána pouze na kvantitu kulturních památek. Městská památková zóna je území s menším podílem kulturních památek, které vykazuje významné kulturní hodnoty a je pozoruhodné svým historickým, architektonickým, archeologickým, umělěckým, vědeckým, společenským či technickým významem. Za památkovou zónu prohlašuje popsané území Ministerstvo kultury po projednání s krajským úřadem.

Městská památková zóna Plešivec (rozloha 564 400 m2, rok prohlášení 2003):
Obecné znaky památkové zóny toto nejrozsáhlejší dochované českokrumlovské historické předměstí,jehož počátky sahají do období pozdního středověku, naplňuje téměř intaktně dochovanou starou komunikační sítí a urbanisticky svébytnou volně rostlou urbanistickou strukturou v prudce svažitém stísněném území.
C) Ochranné pásmo městské památkové rezervace


Mapa situování kulturních památek v městské památkové zóně

Ochranné pásmo městské památkové rezervace je území, v němž jsou omezeny nebo zakázány určité činnosti z důvodu ochrany památkové rezervace a jejího prostředí před negativními vlivy činností a zásahů realizovaných v jejím širším okolí. Ochranné pásmo památkové rezervace sice také slouží k ochraně nemovitostí v něm se nacházejících, avšak výlučně ve vztahu k předmětu ochrany, tj. ve vztahu k památkové rezervaci. Činnosti v ochranném pásmu památkové rezervace jsou posuzovány nikoli z hlediska jak se dotknou ochranného pásma a nemovitostí v něm se nacházejících, nýbrž výlučně z toho hlediska, jak budou působit na předmět ochrany, tj. na památkovou rezervaci. Ochranné pásmo památkové rezervace vymezuje na návrh krajského úřadu a po vyjádření odborné organizace státní památkové péče svým rozhodnutím obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Ochranné pásmo městské památkové rezervace Český Krumlov (rozloha 8 536 684 m2, rok prohlášení 1987):
Obecné znaky ochranného pásma naplňuje tím, že bylo vymezeno za účelem ochrany kontinuity historických vazeb městské památkové rezervace se širším okolím, ochrany konfigurace terénu a charakteristických pohledů na rezervaci, její siluetu a výhledy z rezervace, s cílem zabránit jejich narušení nevhodnými zásahy.

Budovy kulturních památek se v ochranném pásmu nalézají jednak v ploše městské památkové zóny Plešivec (viz mapa situování kulturních památek v městské památkové zóně), jednak v lokalitách A a B.
2) Nemovité památkově chráněné objekty na území města Český Krumlov


Památkově chráněné hodnoty jednotlivých objektů jsou definovány státem v jejich prohlášení za památkově významné na základě zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a jejich ochrana je zabezpečena právními i administrativními nástroji České republiky.
A) Národní kulturní památky


Národní kulturní památka je kulturní památka, která tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa, tj. vykazuje výjimečné společensko kulturní, architektonické, urbanistické či umělecké hodnoty. Národní kulturní památku prohlašuje svým nařízením vláda České republiky.

Zámek Český Krumlov
Rozsáhlý komplex mnoha budov a palácových staveb soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří vznikl postupně na vysokém skalnatém ostrohu, který z jihu obtéká řeka Vltava a ze severu potok Polečnice. Původně nevelký gotický hrad s věží (dnes tzv. hrádek založený ve 13. století, byl v průběhu 14. století postupně rozšiřován. Gotická podoba feudálního sídla dosáhla vrcholu v první polovině 15. století dokončením monumentální stavby Horního hradu. Základy dnešní dispozice zámku byly vytvořeny během rozsáhlých renesančních úprav celého komplexu v 16. století. Zámecká věž s monumentální hmotou přilehlého hradního areálu tvoří spolu s dominantou kostela sv. Víta jedinečné panorama středověkého městského organismu. Zámek v Českém Krumlově patří svou vysokou úrovní architektury, kulturní tradicí a rozlohou k nejvýznamnějším památkám ve Střední Evropě.

Kostel sv.Víta
Kostel sv. Víta vznikl ve 14 století na ostrožně nad řekou Vltavou jako druhá nejvýznamnější dominanta ve městě. Tato stavba byla vytvořena jako síňové trojlodí s protáhlým pětibokým presbytářem po stranách se sákristiemi a kaplemi Vzkříšení a sv. Jana Nepomuckého. Při západním průčelí kostela byla postavena věž, jejíž dnešní podoba je pseudogotická z konce 19. století. Velkoryse pojatá síťová klenba parléřovského typu a výzdoba interiéru, na které se podíleli nejlepší místní i přizvaní umělci, řadí kostel k významným architekturám této oblasti.
B) Kulturní památky


Kulturní památky jsou nemovité nebo movité věci, popřípadě jejich soubory, které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty historické, umělecké, vědecké a technické. Kulturní památky jsou prohlašovány ministerstvem kultury České republiky.

Nemovité objekty kulturních památek v Českém Krumlově představují soubor historické architektury v široké škále od rozsáhlých areálů (kláštery čp. 50, pivovar na Novém městě čp. 27) až po velké množství měšťanských domů. Jsou dokladem historie města od jeho vzniku ve 13. století v podhradí(Latrán), jeho postupného rozšiřování na protější břeh řeky Vltavy, kde vznikla další část města (dnešní Vnitřní město) typického kolonizačního půdorysu s kvadratickým náměstím z něhož vybíhá systém ulic směrem k městským branám. Dominuje zde historický stavební fond z pozdně gotického a renesančního období - původně gotické objekty byly od druhé poloviny 16.století do počátku 17. století významně přestavěny v období renesance společně se zámkem. Ve druhé polovině 16.století se v Českém Krumlově objevují průčelí domů zdobená sgrafitovou výzdobou. Dokladem rozvoje města v období baroka jsou zejména zámecké a církevní objekty, v dnešním historickém centru se objevuje omezený počet nově upravených fasád měšťanských domů. Svoji poslední slohově jednotnou tvář získalo město v období klasicismu.
Památkový fond za celou Českou republiku, tedy včetně kulturních památek a národních kulturních památek, které se nacházejí na katastrálním území města Český Krumlov, je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, který je zřízen podle ustanovení § 7 zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči.