Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Český Krumlov > Památky

Synagoga Český Krumlov

Synagoga Český Krumlov, foto Ing. Libor Sváček

Za Soudem 282
38101 Český Krumlov
Kontakt: Helena Plachtová, Vlašský dvůr, s.r.o.

Telefon: +420 737 378 336

E-mail: synagogue@ckrumlov.cz
WWW: www.synagoga-krumlov.cz

Poloha: Český Krumlov
Typ: Památky

Poloha na mapě


Místní synagoga je jedna z mála staveb tohoto typu, která přečkala období světových válek i totalitního režimu bez větší úhony. Je vnímána jako fenomén sloužící k porozumění historie prostředí. V nově zrekonstruovaném objektu židovského svatostánku se budou konat výstavy mapující historii a pohnuté osudy českokrumlovské židovské obce a další kulturní a společenské akce.

Synagoga v Českém Krumlově s osmibokou věží a střídmým užitím novorománských prvků byla postavena v roce 1909 místní Židovskou obcí. Svůj účel plnila jen do záboru Sudet v roce 1938 a poté byl její osud velmi dramatický. Po 2. světové válce sloužila krátce jako modlitebna pro vojáky americké armády, posléze byla využívána evangelickými církvemi a nakonec se stala skladištěm. V poválečném období se objekt stal majetkem města Český Krumlov, které ho po roce 1990 vrátilo do rukou Židovské obce.

První záchranné opravy synagogy realizovala již koncem 90. let Nadace Egon Schiele a na ty pak následně navázal od roku 2008 Českokrumlovský rozvojový fond, který ji v roce 2012 kompletně opravil. Revitalizace českokrumlovské Synagogy byla realizována díky podpoře evropských financí prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (ROP JZ).

Dopravní dostupnost:
Na jižním předměstí Plešivec v Linecké ulici.Cafe Synagoga


Synagoga Café & Bistrot

Spojte návštěvu synagogy s posezením v nové poetické "kavárně s duší", která se nachází v bývalém rabínském bytě s unikátní secesní výmalbou. Cafe Synagoga nabízí vynikající kávu, domácí dezerty, zmrzlinu i ušlechtilé nápoje. Nechybí ani dětský koutek s hracími elementy, kde si vyhrají děti, zatímco rodiče si budou vychutnávat vynikající kávu Nespresso.

Možnosti: možnost platby EUR
Historie židovství v regionu


..

Židovská komunita byla, a není to jen problém místní jako spíše většiny českých měst, soustavně vytlačována a separována. O vzniku nějakého židovského ghetta, či dokonce města, jak je známe například z Prahy, nelze v případě Krumlova vůbec hovořit. A přitom historie židovského „přisidlování sahá až do první třetiny právě skončivšího tisíciletí. Nejstarší dochované zprávy o židovských obyvatelích jsou totiž už z první poloviny 14. století. Král Jan Lucemburský dovolil, aby se na rožmberském panství usadily čtyři židovské rodiny a jeho syn Karel IV. zvýšil počet těchto rodin na šest (v obojím případě nemuselo jít o usídlení přímo v Českém Krumlově, ale i na jiných místech rožmberského dominia).
V následujícím století se poměr rožmberské vrchnosti i krumlovských měšťanů k židovské komunitě výrazně zhoršil, neboť roku 1494 byli Židé z města vypovězeni a jejich usidlování v něm bylo do budoucna zakázáno. Zákaz pobytu Židů v Českém Krumlově byl v platnosti až do konce 18. století. Od druhé poloviny 18. století, kdy se na krumlovském předměstí Špičáku usadila první židovská rodina, nastává pozvolná obnova židovského osídlení v tomto městě (nejprve na uvedeném předměstí), přičemž svobodně se mohli Židé do Českého Krumlova stěhovat až od roku 1849.
Jejich počet ve městě pak rychle vzrůstal, takže roku 1855 mohl být založen modlitební spolek, který byl přičleněn k Židovské náboženské obci ve Čkyni (kolem roku 1871 měl 24 členů, tj. zřejmě rodin). Sčítání lidu z roku 1880 uvádí v Českém Krumlově 103 osob židovského vyznání.
Už z tohoto stručného výčtu je patrno, proč je stavba českokrumlovské synagogy v místě, které tak nepřálo Židům a které se jejich společnosti tak dlouho a vytrvale bránilo, tolik nepochopitelná. Vždyť samostatná židovská náboženská obec mohla zde vzniknout až v roce 1893. Přitom v nedalekém Rožmberku byla židovská synagoga vystavěna již na rozmezí 17. a 18. století. Krumlovští Židé se větší samostatné modlitebny, avšak už i s chazanem, tedy kantorem, předříkávačem, tzn. nižším synagogálním duchovním, naproti tomu dočkali až v století devatenáctém. A na vlastní svatyni si museli počkat ještě další „století‘.

Převzato z textu Radka Cihly Synagoga v Českém Krumlově.
Historie Synagogy v Českém Krumlově


Synagoga Český Krumlov, foto Josef Seidel Český Krumlov, foto Josef Seidel

Na počátku 20. století zdejší židovská obec, která se jako taková ustanovila o půl století dříve, staví svou synagogu. Přítomnost Židů ve městě je ovšem staršího data. Existuje doklad, že zde už v první polovině 14. století žilo několik židovských rodin, které byly ale v roce 1494 vypovězeny. Od 17. do 19. století směly žít ve městě nanejvýš tři rodiny. Větší možnosti přinesla Židům až emancipace: roku 1855 vytvořili náboženský spolek, roku 1872 samostatnou obec, a nakonec vybudovali i zmíněnou synagogu (1908—09). Byla postavena podle návrhu architekta Kafky a bohoslužby se v ní konaly do záboru Sudet v roce 1938, tedy pouhých třicet let. Nacisté zničili její vnitřní vybavení a krumlovské Židy poslali na smrt do vyhlazovacích táborů. Stavba sama, na rozdíl od většiny synagog na obsazeném území Sudet, nebyla zbořena ani vypálena. Na sklonku války ji používali k bohoslužbám vojáci americké armády, kteří Krumlov osvobodili, po nich ji převzal sbor Církve čs. husitské. Od roku 1968 sloužila dlouhá léta jako skladiště. Na konci 90. let minulého století v ní byly několik let uloženy vzácné barokní kulisy z proslulého zámeckého divadla. Po roce 1990 došlo k sérii jednání mezi Židovskou obcí v Praze a představiteli města Krumlova, která vyústila v předání synagogy do vlastnictví ŽO v Praze. Současně se obě strany dohodly, že budou hledat takové využití budovy, které by — při respektování skutečnosti, že se jedná o synagogu začlenilo její užívání do chodu a života města.
Převzato z textu ATELIÉR A SYNAGOGA, O pozoruhodném projektu v Českém Krumlově, VĚSTNÍK 4/2006 , J. Daníček

Další informace: Historie Synagogy v Českém Krumlově [PDF 49 kB]Další nabídky: