Aktuality > 2008

Oslava 50 let profesionálního hasičského sboru v Českém Krumlově

"Český Krumlov patří hasičům" - to je heslo, pod kterým si českokrumlovští hasiči připomenou 50. výročí založení profesionálního hasičského sboru v Českém Krumlově. Oslavy se budou konat v sobotu 26. dubna 2008 na Náměstí Svornosti v Českém Krumlově. Přesně v 10 hodin dopoledne budou oslavy zahájeny za účasti nejen zástupců Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a České republiky, ale svoji účast přislíbili i představitelé města Český Krumlov, zahraniční hosté z Bavorska a Horního Rakouska a další.

Hasičský záchranný sbor v Českém Krumlově, ukázka techniky

Celý den si pak návštěvníci budou moci přímo na náměstí prohlédnout výstavu historické techniky, speciální požární techniky či techniky současné včetně všech prostředků požární ochrany používaných profesionálními jednotkami v dnešní době. Jednotlivá oddělení Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov představí zájemcům svojí činnost, pro děti jsou připravené zábavné hry a soutěže. Zpestřením bude promenádní koncert Vojenské posádkové hudby z Tábora.

Přijďte si proto s profesionálními i dobrovolnými hasiči a jejich přáteli a příznivci připomenout jejich svátek, který se rozhodli oslavit přímo v historickém centru krásného Českého Krumlova. Obzvláště budou vítáni účastníci v současných i dobových uniformách a případně i s historickou technikou.

Vystavená technika na náměstí:

RZA Jeep, AŽ-30 Mercedes, CAS 25 Scania, AS 16 Praga RN, CAS 20 CAMIVA Renault Midlum, CAS K15 MB – ATEGO, DA Tatra 805, CAS 8 Avia + člun, VW Transponter

Program dne hasičů v Českém Krumlově:

09.30 – 10.05    příprava na zahájení, nástup hudby, hudební vstup
10.05 – 10.30    slavnostní zahájení
10.30 – 11.00    hudební vstup
11.00 – 11.40    ukázka Mercedes Kaplice, ukázka lezecké skupiny
11.40 – 12.20    hudební vstup
12.20 – 13.00    vyproštění osob z havarovaného vozidla
13.00 – 13.30    hudební vstup
13.30 – 13.45    ukázka dětského útoku
13.45 – 14.00    hudební vstup a závěr

Dopravní omezení

V sobotu 26. dubna bude kvůli oslavě 50. výročí založení profesionálního hasičského sboru v okrese Český Krumlov pro dopravu uzavřeno náměstí Svornosti, a to od 9:30 do 14:30.

Doprava bude vedena z Horní ulice do Kostelní a z Radniční ulice do Dlouhé nebo Panské ulice.

Děkujeme za pochopení.

Historie profesionálních hasičů v okrese Český Krumlov

Obtížnost při zajišťování hasebních prací při požárech v denní době, kdy příslušníci dobrovolných jednotek jsou v zaměstnání, vyžadovala v poválečných letech založení profesionální požární jednotky na území okresu Český Krumlov. Hlavním propagátorem této myšlenky byl náčelník státního požárního dozoru nadporučík Josef Dušek, který se stal zároveň prvním náčelníkem sboru. Zřízení jednotky veřejného požárního útvaru (VPÚ) bylo završeno usnesením rady ONV v roce 1958. Na základě tohoto usnesení byl 1.2.1958 založen Veřejný požární útvar Český Krumlov.

Hasičský záchranný sbor v Českém Krumlově, historické foto

Zakládajícími příslušníky tohoto veřejného požárního útvaru v roce 1958 byli: Jaromír Urban - velitel útvaru, Miroslav Bohatý, František Beneš, Jaroslav Neubauer, Stanislav Sochor a František Bohatý.

Při nástupu prvních příslušníků veřejného požárního útvaru v roce 1958 se využívaly stávající prostory požární zbrojnice dobrovolné požární jednotky v Linecké ulici v Českém Krumlově, které však nebyly uzpůsobeny potřebám profesionální požární jednotky a nepřetržité pohotovostní služby. Proto se pohotovostní služba vykonávala v prostoru garáží. V roce 1970 byl celý objekt dále modernizován výstavbou nových prostor určených pro odpočinek mužstva, šatny, spojovou ústřednu a sociální zařízení. Prostor dosavadní ústředny začal být využíván jako sklad náhradních dílů pro požární techniku.

V průběhu roku l971 nastoupili na OVPÚ Český Krumlov příslušníci z Kaplice, kteří po vyškolení a získání zkušeností na hlavní stanici požárního útvaru tvořili základ pobočné stanice OVPÚ a jejich velitelem se stal Josef Fleischmann.

Na základě zkušeností a poznatků získaných z činnosti požární stanice v Kaplici a na základě rozboru požární ochrany na území okresu byly v roce 1974 zahájeny přípravy na zřízení požární stanice Kremže. Služba na požární stanici byla zahájena 6. února 1975.

V roce 1979 se po náhlém úmrtí Josefa Duška stává náčelníkem Ing. Zdeněk Vágner. Další významná personální změna nastala v roce 1982 kdy se po smrti Jaromíra Urbana stal velitelem veřejného požárního útvaru Pavel Svoboda.

Následně v roce 1983 byly zahájeny přípravné práce na vybudování nového areálu pro veřejný požární útvar.

Po letech peripetií, kdy výstavba byla realizována zčásti svépomocí, zčásti „akcí Z“, po revolučním roce 1989 ustala nadobro.

Rok sametové revoluce přináší změny i k hasičům, v následujícím roce 1990 se funkce náčelníka a posléze ředitele Hasičského záchranného sboru ujímá Pavel Vejvara a do funkce velitele útvaru usedá Jan Bárta.

Vzhledem ke každoročně stoupajícímu počtu mimořádných událostí na území okresu Český Krumlov, bylo rozhodnuto o zřízení požární stanice v oblasti lipenského jezera, kdy dne 1. září 1992 byla zřízena požární stanice ve Frymburk.

K přestěhování českokrumlovského sboru do nových prostor v Domoradicích došlo v létě 1995, V témže roce se stává velitelem útvaru Ing. Martin Sviták. Spolu s objektem stanice vyrostla v zázemí rovněž čerpací stanice pohonných hmot a zásobní nádrž na vodu. V roce 2000 byl dobudován poslední objekt v areálu centrální požární stanice, a tím byl sklad civilní ochrany a humanitární pomoci.

Při přelomu let 2000 a 2001 dochází k výměně velitele útvaru, kterým se stává, po odchodu Ing. Svitáka do Českých Budějovic Ing. Pavel Rožboud a v roce 2007 dochází k zatím poslední výměně velení, kdy z PS Kaplice přichází Bc. Jaromír Maurer a nahrazuje Ing. Pavla Rožbouda, který odchází na krajské ředitelství do Českých Budějovic.

Nyní se píše rok 2008 a profesionální ochranu proti požárům, dalším přírodním živlům, či následkům dopravních nehod, zajišťuje pro obyvatele a návštěvníky území okresu Český Krumlov 96 příslušníků Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje rozmístěných na 4 požárních stanicích, v Českém Krumlově, Kaplici, Frymburku a Křemži.