Aktuality > 2005

Aktuální stav na vodních tocích v Českém Krumlově 19.3.2005Aktuální stav na vodních tocích v Českém Krumlově 18.3.2005 odpoledneAktuální stav na vodních tocích v Českém Krumlově 18.3.2005 dopoledneAktuální informace o hladině VD Lipno I ke dni 15. 3. 2005Aktuální informace o situaci na tocích a nádržích v povodí Vltavy dne 11. 3. 2005

Po pátečním vyhlášení pohotovosti, tedy 2. stupně povodňové aktivity na toku Polečnice v Č. Krumlově, se už všem ulevilo. Kolem desáté hodiny večer její průtok kulminoval a následně mírně, ale vytrvale klesal. Ani Vltava nezpůsobila materiální škody, neboť na žádost povodňové komise města Č. Krumlov snížila správa Lipenské přehrady včera odpoledne vypouštění o 10 kubíků, aby voda z mezipovodí mohla protéci městem beze škod. Vzhledem k tomu, že toto opatření se projeví za několik hodin, na některých místech byly preventivně připraveny či rozdány pytle s pískem, aby nedošlo k případným škodám na nemovitostech.

Během noci ale oba toky ustoupily. Hladina Polečnice klesla na 1. povodňový stupeň a podle povodňové komise by už ani srážky neměly přinést větší problémy. V současné chvíli je výška hladiny Polečnice na 90 cm, což je spodní hranice pro 1. povodňový stupeň.

Jana Zuziaková

Městský úřad Český Krumlov
Kancelář starosty, oddělení styku s veřejností a médii
nám. Svornosti 1
CZ - 381 01  Český Krumlov
tel:  +420 380 766 328
mob: +420 606 635 249
fax: +420 380 766 811
e-mail: jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz

Situace na Vltavě je regulována podle manipulačního řádu vodní nádrže Lipno. Na základě žádosti povodňové komise města ČK snížila správa přehrady vypouštění z nádrže o 10 m3 na minimálně dvanáct hodin, aby voda z mezipovodí mohla protéci městem beze škod.

Na toku Polečnice dosáhla ve 14.40 h hladina vody výšky 120 cm, tedy hranice pro vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity - pohotovosti.

V 15.30 se podruhé během dneška sešla povodňová komise města ČK k rozdělení úkolů spojených s 2. povodňovým stupněm. O situaci byli neprodleně vyrozuměni obyvatelé, majitelé a správci objektů ohrožených případným dalším vzestupem hladiny. Byli vyzváni, aby všechny problémy související s se zvýšením průtoku Polečnice neprodleně hlásili na telefonní čísla 150 a 156.

Pro případ vylití toku v místě, kde by mohlo dojít k ohrožení objektů bydlení, jsou připraveny pytle s pískem, i násypná avie s 10 t písku a pytli tak, aby bylo možné pytlovat přímo na místě.

Aktuální situace je neustále monitorována a veřejnost se dozví neprodleně o všech změnách.

Jana Zuziaková

Městský úřad Český Krumlov
Kancelář starosty, oddělení styku s veřejností a médii
nám. Svornosti 1
CZ - 381 01  Český Krumlov
tel:  +420 380 766 328
mob: +420 606 635 249
fax: +420 380 766 811
e-mail: jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz

V důsledku meteorologické situace byl na toku Polečnice dosažen 1. stupeň povodňové aktivity - stav bdělosti. Dnes dopoledne se sešel pracovní štáb povodňové komise města Český Krumlov.

S ohledem na dostatečnou kapacitu zásobního prostoru vodní nádrže Lipno se nepředpokládá, že by na Vltavě došlo k výraznější kulminaci hladiny. Dle informací Povodí Vltavy, s. p., se současný odtok z Lipna (20 m3/s) nebude navyšovat. V průběhu dnešní noci a sobotního odpoledne předpokládají meteorologové déšť, který se - v kombinaci s odtáváním sněhové pokrývky - může projevit zvýšením hladiny Polečnice. V pátek v 7.30 i ve 13 h dosahovala výška hladiny 98 cm - v průběhu dopoledních hodin tedy nedocházelo k dalšímu zvyšování hladiny.

Aktuální stav na toku je průběžně sledován a vyhodnocován, v případě zhoršení situace bude ihned svolána povodňová komise města. O případném dosažení vyššího stupně povodňové aktivity a o případném hrozícím nebezpečí by byli občané včas informováni.

Jana Zuziaková

Městský úřad Český Krumlov
Kancelář starosty, oddělení styku s veřejností a médii
nám. Svornosti 1
CZ - 381 01  Český Krumlov
tel:  +420 380 766 328
mob: +420 606 635 249
fax: +420 380 766 811
e-mail: jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz

- aktuální hladina v 7.00 h- 723,13 m n.m.
- vrchol zásobního prostoru- 725,35 m n.m.
- ochranný prostor- 725,60 m n.m.

což znamená, že v úterý 15. 3. 2005 v 7 hodin byl objem volného prostoru vodní nádrže Lipno 109,5 mil. m3.

Aktuální informace lze získat na webových stránkách Povodí Vltavy, s. p. - www.pvl.cz, Českého hydrometeorologického ústavu - www.chmi.cz, a také na stránkách Ministerstva zemědělství ČR - www.mze.cz.

Vzhledem k současné zásobě vody ve sněhu uváděnou Českým hydrometeorologickým ústavem pokračuje Povodí Vltavy, státní podnik, ve snižování hladin a tím i uvolňování objemů na vodních nádržích ve své správě. Vytvářený volný prostor bude použit pro zmírnění případných zvýšených průtoků v období jarního tání.

Situace je neustále průběžně monitorována a vyhodnocována pracovníky Povodí Vltavy, státní podnik. Všechny manipulace na vodních nádržích jsou přizpůsobovány aktuálnímu vývoji hydrometeorologické situace. Všechna vodní díla ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, jsou v provozuschopném stavu. Na všech nádržích jsou hladiny pod maximálními hladinami zásobních prostorů a jejich retenční prostory jsou zcela prázdné. Zaměstnanci Povodí Vltavy pravidelně monitorují také lokality, kde obvykle bývá výskyt nebezpečných ledových jevů, v současné době je výskyt pouze lokální a nejsou hlášeny výraznější problémy se vznikem ledových bariér.

Pracovníci Povodí Vltavy, státní podnik, jsou v rámci potřeby připraveni operativně řešit případné krizové povodňové situace jak v rámci dispečinků, tak přímo v zasažených lokalitách.

V předchozím období v rámci prevence před povodněmi provedlo Povodí Vltavy revizi vydaných stanovisek k povodňovým plánům obcí s rozšířenou působností a iniciovalo u jednotlivých krajských úřadů nutnost proškolení povodňových orgánů. Zástupci Povodí Vltavy se také zúčastnili jednání bezpečnostní rady Jihočeského kraje, zasedání Krajské povodňové komise kraje Vysočina a zasedání Krajské povodňové komise Středočeského kraje. Iniciovali rovněž svolání pracovních štábů krajských povodňových komisí, které ještě v letošním roce nezasedaly. V rámci připravenosti prověřili pracovníci dispečinků Povodí Vltavy také spojení na krajské povodňové komise a komise obcí s rozšířenou působností.

Aktuální informace o vývoji hydrologické situace a údaje o vodních stavech a průtocích na vodních tocích lze získat na internetových stránkách Povodí Vltavy, státní podnik, www.pvl.cz.

Povodí Vltavy, státní podnik, logo Praha 11. března 2005

Kontakt:
Povodí Vltavy, státní podnik
Ing. Václav Báča, technický ředitel
tel. +420 221 401 111
dispečer ve službě na vodohospodářském dispečinku
tel. +420 257 329 425