Občan > Aktuality > 2012

Změna ohlašovací povinnosti - podání hlášení dle zákona o odpadech v roce 2012 v systému ISPOP

aktualizováno 10.1.2012

Dle ust. § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech") jsou původci v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, zasílat do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

V minulých letech si původce mohl vybrat způsob plnění ohlašovací povinnosti a to buď v listinné podobě nebo elektronicky v datovém standardu nebo prostřednictvím datové schránky.

Dne 25. 3. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 77/2011, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších související zákonů.

Původci odpadů v roce 2012 jsou povinni podávat hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2011 prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností. Tento elektronický způsob ohlašování nahrazuje podávání hlášení v listinné nebo elektronické podobě na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Na základě výše uvedeného Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství upozorňuje původce odpadů, že nebude akceptovat žádné hlášení doručené v listinné podobě, elektronické podobě (e-mail) nebo prostřednictvím datové schránky.

Dále upozorňujeme, že pro ohlašování prostřednictvím ISPOP je dle zákona č. 25/2008 Sb., povinná registrace subjektu v systému ISPOP. Bez této registrace nelze v roce 2012 splnit ohlašovací povinnost (podat hlášení dle zákona o odpadech).

Podrobný přehled a návody k registraci a podávání hlášení najdete na webových stránkách www.ispop.cz.