Občan > Aktuality > 2010

Srpnové jednání zastupitelstva města

aktualizováno 24.08.2010

Vážení občané a obyvatelé města Český Krumlov. Přijměte pozvání na veřejné jednání Zastupitelstva města Český Krumlov. 

TERMÍN: 26.srpna 2010

HODINA: 16:00

MÍSTO: v zasedací místnosti MěÚ, Kaplická 439, Český Krumlov

Program jednání

1. Zahájení - úvodní volby, program 

2. Realizace záměru "zimní stadion"

3. Zpráva o hospodaření města k 31. 7. 2010

4. Rozpočtový výhled

5. Hospodaření dobrovolného svazku měst a obcí UNESCO za rok 2009

6. Přidělení finančních prostředků z rozpočtu města - Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2010 - 2. výzva

7. Vodní záchranná služba ČČK MS Český Krumlov - účast na Juniorském ME v záchranném sportu

8. FK Slavoj Český Krumlov - poskytnutí příspěvku na pokrytí vynaložené spoluúčasti k získané dotaci

9. IOP - schválení darovací smlouvy na převod nemovitostí

10. Centrum nezávislé kultury Palác Akropolis - pronajaté pozemky

11. Odkoupení stavby obslužné komunikace, parkovacích stání a navazujících zelených ploch a bezúplatný převod pozemků pod touto stavbou do majetku města Český Krumlov od investora TranSoft a.s.- ZTV pro 17 RD  Tovární ul.

12. Výkupy pozemků pro investiční akci "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov"

13. Směna částí parcel ve zjednodušené evidenci v k.ú. Vyšný

14. Vypořádání duplicitního vlastnictví k pozemkům zapsaným na LV 3709 pro k.ú. Č. Krumlov

15. Prodej objektu trafostanice v lokalitě "Kasárna jih"

16. Prodej pozemků p. p. č. 1063/40 až 1063/57 v k.ú. Č. Krumlov - nájezdy k řadovým RD v ul. Konvalinková

17. Prodej  parcel pro výstavbu řadových garáží  Plešivec- vyhodnocení VŘ

18. Prodej části p. p. č. 434/5 v k.ú. Č.Krumlov - Wízner

19. Prodej  části p.p.č. 1315/1 a st. p. č. 3998 v k.ú. Č.Krumlov - Reitingerovi, Bajramovič

20. Prodej části p. p. č. 49/13 v k.ú. Slupenec - Benkovský

21. Prodej  části p. p. č. 1317/2 v  k.ú. Český Krumlov

22. Prodej části p. p. č. 1324/1 v k.ú. Č. Krumlov - manž .Mikešovi

23. Prodej pozemků 910/5 a 910/6 v k.ú. Český Krumlov

24. Prodej tří volných bytů

25. Zrušení věcného práva předkupního - Třída Míru 190, Český Krumlov

26. Nabídka k odkoupení nemovitosti - Široká 89, Český Krumlov

27. Prodej pozemku v k.ú. Slavkov

28. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

29. Jednací řád zastupitelstva města 

30. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM

31. Různé

Související odkazy