Občan > Aktuality > 2010

Rekonstruovaný most čeká uzavírka i pro pěší

aktualizováno 28.04.2010

Během dnešního dne by měl být dočasně uzavřen most u kina také pro pěší provoz. Na mostě bude instalována izolace. Chodci nebudou moci 28. dubna od 8 do 15 hodin využívat provizorního přechodu na mostě. Silnici I/39 mohou přejít přes přechod u autobusových zastávek na Špičáku. Po skončení těchto prací bude nová izolace zakryta geotextilií a opět bude zprovozněn provizorní přechod mostu pro pěší. V objízdné trase pro dopravu se nic nemění. Přehled informací k projektu rekonstrukce mostu u kina je zveřejněn na www.ckrumlov.cz/most.

Rekonstrukce mostu u kina nad silnicí I/39 na Špičáku v Českém Krumlově probíhají od 5. března 2010. Termín ukončení prací je 30. června 2010. V rámci rekonstrukce mostu u kina je prováděna sanace havarijního stavu mostu, opravy narušeného povrchu betonu nosné konstrukce a spodní stavby a kompletní výměna mostovkových vrstev, říms a zábradlí. Jako dodavatel byla vybrána českobudějovická společnost K - BUILDING CB, a.s. Celkové náklady projektu přesáhnou částku 15 milionů Kč. Finanční prostředky na rekonstrukci získalo město z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, který je spolufinancován z ERDF. Dotace přesahuje částku 13,2 milionů Kč.

Přehled hotových a plánovaných prací

A)    Hotové práce

Během března došlo k vytýčení sítí, zařízení staveniště, snesení obrubníků, odhalení chrániček, zřízení provizorní lávky, snesení zábradlí, snesení dlažby na mostě, odbourání spádového betonu a diagnostika, likvidace izolace, stavba lešení a bourání zbývající části římsy. V dubnu bylo provedeno přeložení sítí, očištění nosné konstrukce, otryskání a zaměření, armování nosné konstrukce, bednění, osazení mostních odvodňovačů, a betonovací práce.

B)     Plánované práce

V květnu bude most izolován, přeloženy chráničky kabelů, dodělány opravy na římskách a bednění říms, kotvení říms a armování, otryskání mostní konstrukce tlakovou vodou, sanace bočních nosníků, dlažba na mostě a předmostí, reprofilace nosné konstrukce a injektáž trhlin. V červnu by mělo být osazeno zábradlí, dokončena zádlažba a reprofilace nosné konstrukce, předláždění desek na svazích a měla by být provedena zatěžkávací zkouška mostu.

 

Tento projekt Rekonstrukce mostu MÚK u kina v Českém Krumlově je spolufinancován Evropskou unií.

Regionální operační program Jihozápad - logo ROP  
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/05.01760