Občan > Aktuality > 2010

Řidiči starší 60 let potřebují doklad o zdravotní způsobilosti

aktualizováno 27. dubna 2010

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov zaregistroval několik případů, kdy se řidiči neprokázali platným dokladem o zdravotní způsobilosti při silniční kontrole. Řidič, který je povinen mít u sebe platný doklad o zdravotní způsobilosti a nemá jej, se dopouští přestupku. Za tento přestupek může být řidiči odebráno řidičské oprávnění až na 1 rok, udělena pokuta až 10 000 Kč a může získat 5 bodů. Odbor dopravy a silničního hospodářství apeluje na řidiče, aby si překontrolovali doklady povinné pro řízení motorových vozidel. Doklad o zdravotní způsobilosti se týká řidičů amatérů starších 60 let. Tento doklad je nutné pravidelně obnovovat při dosažení zákonem stanoveného věku.

Co říká zákon?

Podle § 6 odst. 8) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe

            a) řidičský průkaz,

            b) osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu

            c) doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle

               zvláštního právního předpisu

            d) doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče podle §  87 odst. 3  zákona o provozu

               na pozemních komunikacích (zjednodušeně tzv. řidič amatér)

Podle §  87 odst. 3  zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních  komunikacích je držitel řidičského oprávnění (tzv. řidič amatér)  povinen se podrobit  pravidelné lékařské prohlídce v souvislosti s dosažením věku 60, 65 a 68 let, pak každé dva roky (tedy 70, 72, 74.... atd. ). Prohlídka se může uskutečnit nejdříve šest měsíců před dovršením stanoveného věku, nejpozději v den jeho dovršení.

Pokud  tento řidič nesplní tuto zákonem stanovenou povinnost, dopouští se přestupku  proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích  § 22 odst. 1) písm. e ) bodu 4). Za tento přestupek může být ve správním řízení uložena pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku.

Kdo vydá řidiči doklad o zdravotní způsobilosti?

Prohlídky provádí praktický lékař, u něhož je řidič registrován, případně lékař zařízení závodní preventivní péče. Nemá-li řidič takového lékaře, může požádat o zdravotní prohlídku kteréhokoliv praktického lékaře. Je na lékaři, jestli řidiče pošle na další vyšetření, např. oční, ušní, a další, např. toxikologické aj. V příloze č. 3 vyhlášky č. 277/2004 Sb. jsou uvedeny nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. Lékař tuto přílohu respektuje při všech prohlídkách řidičů, ať už před nástupem budoucího řidiče do autoškoly nebo při prohlídkách řidičů, včetně řidičů seniorů.