Občan > Aktuality

Od února platí nová pravidla

aktualizováno 08.02.2010

Radní Českého Krumlova 1. února schválili dva důležité dokumenty, které upravují podmínky pro zábor veřejného prostranství za účelem prodeje či umístění reklamy.  S účinností od února jsou platná 1) Pravidla záboru veřejného prostranství pro zřízení místa za účelem prodeje a poskytování služeb a 2) Pravidla pro umisťování přenosných reklamních zařízení a pro vystavování zboží. Pravidla jsou připravena v souladu se stávající městskou legislativou, zejména s tržním řádem nebo vyhláškou o místních poplatcích. Přehled této problematiky je zveřejněn na webových stránkách v sekci Potřebuji si vyřídit - www.ckrumlov.cz/zabory.

„Smyslem a cílem nově přijatých pravidel bylo stanovit podmínky, za jakých je možné žádat o zábory veřejných prostranství nebo umístění reklamních nosičů. Tyto dokumenty stručně a jasně sdělují žadatelům, co mají respektovat, jak mají žádost připravit a zjednodušují tak celý proces komunikace s městem," objasnila smysl dokumentů místostarostka Jitka Zikmundová a doplnila: „Při tvorbě pravidel se přihlíželo zejména ke skutečnosti, že je nutné zajistit průchodnost a průjezdnost ulic a brát ohledy na historický ráz centra Českého Krumlova.

Zábor veřejného prostranství - prodej a služby

Pravidla záboru veřejného prostranství za účelem prodeje a poskytování služeb upravují podmínky pro povolování záboru veřejného prostranství pro zřízení místa za účelem prodeje a poskytování služeb na pozemcích ve vlastnictví města Český Krumlov. Tato pravidla řeší jak podmínky záboru již schválených míst, která vyjmenovává tržní řád, tak i pravidla pro vznik nových tržních míst.

Žádosti o povolení záboru veřejného prostranství pro zřízení místa za účelem prodeje a poskytování služeb pro příslušný kalendářní rok se podávají k odsouhlasení a ke schválení nejpozději do 31. 3. kalendářního roku na Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov. „Chtěla bych upozornit podnikatele, kteří měli zábor veřejného prostranství v minulých letech, aby se do konce března obrátili na městský úřad a požádali o obnovení povolení pro rok 2010," sdělila místostarostka Jitka Zikmundová.

Žádosti o povolení pro zřízení nového místa za účelem prodeje a poskytování služeb se mohou podávat průběžně. 

V případě umístění místa na pozemní komunikaci a chodníku bude ve správním řízení vydáno rozhodnutí po úhradě správního poplatku dle doby platnosti zvláštního užívání ve výši 500 Kč (na dobu do 6 měsíců), 1000 Kč (na dobu delší než 6 měsíců). Zároveň bude vyměřen místní poplatek podle vyhlášky města č.15/2003, o místních poplatcích, v platném znění.

Umisťování přenosných reklamních zařízení a vystavování zboží

Druhý dokument upravuje podmínky pro umisťování přenosných reklamních zařízení, přenosných zařízení na vystavování zboží (stojan) a vystavování zboží na veřejném prostranství na území městské památkové rezervace a městské památkové zóny Plešivec na pozemcích ve vlastnictví města. V příloze pravidel jsou i doporučení pro zájemce o vystavování zboží. V centru Českého Krumlova je například doporučeno používat dřevěných, kovových, keramických nebo přírodních materiálů. Nepřipouští se například používání světelných zdrojů pro reklamu a propagaci.

Provozovatel je povinen před umístěním zboží na pozemek ve vlastnictví města požádat Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov o vydání povolení zvláštního užívání pozemní komunikace nebo povolení záboru veřejného prostranství. Reklamní zařízení, která se používají pro účely časově omezených kulturních, sportovních a společenských akcí, lze umístit pouze na vyhrazených místech, přičemž množství a místo bude stanoveno Oddělením kanceláře starosty Městského úřadu Český Krumlov, se souhlasným stanoviskem Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov.

Součástí všech povolení (povolení reklamního zařízení, umístění reklamního zařízení - stojanů a vystavení zboží před prodejnou) bude zároveň i vyměření poplatku v souladu s platnou vyhláškou města Český Krumlov č.15/2003, o místních poplatcích, v platném znění.