Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Oznámení o výběrovém řízení

1. září 2009

Město Český Krumlov vyhlašuje na základě usnesení rady města č. 487/24/2009 ze dne 17. 8. 2009    v ý b ě r o v é   ř í z e n í    na  pronájem prodejních prostor - nebytových prostor v přízemí domu Urbinská 185 (jednotka č. 185/0) o výměře cca  154,11 mna pozemku st.p.č. 882  v k.ú. Přísečná-Domoradice.

Jednotka se skládá z:

  • prodejna 80,20 m2
  • sklady 31,85 m2 a 12,77 m2
  • příslušenství (zádveří,výklad,kancelář, soc. zázemí) 29,29 m2

Kritérium výběrového řízení

1.    výše nabízeného nájmu (s tím, že k tomuto nájemnému bude účtována DPH v zákonem stanovené výši).

2.    podnikatelský záměr

Podmínkou výběrového řízení je, že nebytové prostory nebudou sloužit k provozování jakýchkoliv restauračních provozů, zastaváren, hazardních  her a videoterminálů.

V nabídce uchazeč dále uvede

- úplné identifikační údaje (název, sídlo, IČ, DIČ - údaje o plátcovství DPH)

- dobu nájmu

a)    neurčitá s výpovědní lhůtou 3 měsíce nebo

b)    určitá 5 let

Výběrového řízení se může zúčastnit uchazeč, vůči kterému nemá město ČK pohledávky po lhůtě splatnosti (k nabídce připojí podepsané prohlášení).

Kromě nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním nebytových prostor.

Písemné nabídky v zalepené obálce zřetelně označené "Výběrové řízení - nebytový prostor Urbinská 185 - nerozlepovat" zasílejte na adresu: Městský úřad, odbor správy majetku, Kaplická 439, 381 01  Český Krumlov, nebo odevzdejte v podatelně MěÚ  nejpozději do  20. 9. 2009.

Město Český Krumlov si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Informace  podá  odbor správy   majetku   MěÚ Český Krumlov, Kaplická 439, tel. 380766604, 380766600.