Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Naučné panely Vyšný

Naučné panely Vyšný Na území bývalého vojenského cvičiště v oblasti Vyšný odhalili zástupci správy CHKO Blanský les a Ekocentra Šípek naučné panely. Interaktivní informační tabule vypráví příchozím tajemství o geologické skladbě území a o výskytu vzácných živočichů a rostlin v této jedinečné lokalitě. Panely nejsou primárně určeny jenom pro dospělé, ale formou hry mohou objevovat taje přírody i děti. Slavnostního odhalení panelů se zúčastnila i místostarostka Jitka Zikmundová. Projekt Síť vzdělávacích center v chráněných krajinných oblastech České republiky je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.
Území bývalého vojenského cvičiště je domovem mnoha vzácných druhů rostlin a živočichů, které jinde z naší krajiny vymizely nebo jsou zánikem ohroženy. Druhovou bohatost tohoto území ovlivnilo vápencové podloží a rozmanité zemědělské využívání v minulosti. Pozemky cvičiště patřily ještě ve 30. letech 20. století ke statku Nový Dvůr (Neuhof). Tvořila je pestrá mozaika pastvin, luk a polí, která byla protkána cestami, místy lemovanými alejemi. Od druhé světové války do roku 2006 bylo území využíváno armádou, což zapříčinilo změny v krajině. V roce 2006 bylo právo hospodařit s jižní částí bývalého vojenského cvičiště převedeno na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, jejímž regionálním pracovištěm je Správa CHKO Blanský les.

Naučné panely Vyšný Naučné panely Vyšný Naučné panely Vyšný